de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken,

De genealogie eindigt in 1890.

Verbonden families Amsterdam:

Arnhem


VIII

Cloeck - Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, zoon van Johan Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.


IX

Cloeck - van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


Spaensweert


X

Cloeck - Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck - van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck - van Meeckeren (1468)       basis-schema

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1468, circa 38 jaar oud met Belia van Meeckeren, geboren omstreeks 1440, circa 30 jaar oud, dochter van Gijsbrecht van Meeckeren en Margriet van de Hell.
Van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren zijn vijf kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1468,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1470,
Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472,
Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474 en
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476.

Protocollen
1476 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "erve sijnens vaders Rycquins, anno 1476".

5 september 1481 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "vernijt eedt, tuchtigt zijn vrou Belye van Mekeren, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet, sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenpond; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlix.".

1493 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck beleend met Spaensweert, "vernijt eedt anno 1493".


XIII

Gijsbert Cloeck       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1470, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren heeft vier kinderen.

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510,
Geertgen Cloeck, geboren omstreeks 1512,
Lysbeth Cloeck, geboren omstreeks 1514,

Protocol
1515 Leenregister Kwartier Arnhem.
Beleend met Spaensweert, Gijsbert Cloeck, erve sijnes vaders Crachts Cloeck, erft op sijn moder Belye van Mekeren, anno 1515. Gerard van Broeckhusen is hulder.


Zevenaar


XIV

Cloeck - Greyte (1554)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510, zoon van Gijsbert Cloeck, trouwt omstreeks 1554 te Doesburg met Greyte.

Er zijn vier kinderen bekend.
Bartolt Cloeck , geboren omstreeks 1554,
Lijsbeth Cloeck, geboren omstreeks 1556 en
Frederik Cloeck, geboren omstreeks 1558.
Herman Cloeck, geboren omstreeks 1560.

Protocollen
22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.


XV

Cloeck - Lippert (1577)       basis-schema

Bartolt Cloeck, geboren omstreeks 1554, zoon van Johan Cloeck, en Greyte, trouwt omstreeks 1577 te Doesburg met Willemke Lippert, weduwe van Aernt Smitt.
Van Bartold Cloeck en Willemke Lippert zijn vier kinderen bekend.

Johann Cloeck,, geboren omstreeks 1578 te Oud-Zevenaar,
Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1580 te Oud-Zevenaar, Grietgen Cloeck testeert op 29 oktober 1620
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 te Oud-Zevenaar en
Arntgen Cloeck, geboren omstreeks 1584 te Oud-Zevenaar.

Protocollen
13 april 1578 Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Baertolt Kloecken met een huis aan de Santbergstraet te Doesburg.

18 februari 1601 Richterambt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.

22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Magescheid tussen Gerrit Pelser, weduwnaar van Geertgen Kloecken en haar erven, nl. Bartelt Kloeck en Willemken, Jan Stevenss en Stijntgen, Engel Stevenssz en Aeltgen, Hans Rooszdomp en Lysbeth Kloecken. Goert Möller en Janneken. Hartgen Hartgers en zijn broer, Frederick Kloeck en zijn "anherenten", Heyndrick Smit te Weel, Wylhelm Thoenis kinderen. Gerrit Pelser zal de tucht in nalatenschap van zijn vrouw laten vallen en zal f.1000,- aan de erven geven, waarvan deze erven f.500,- aan de gasthuismeesters zullen geven wegens haar testament. De rest van de erfenis wordt half en half gedeeld, waarbij Gerrit 150 dlr, als beloning voor de afstand van de tucht krijgt.
Jan van Aeckere en Janneken Boemer(als burger van Gerrit Pelser, erfuiter van de nalatenschap van Gertgen Kloecken) zal Gerrit Pelser en deze nalatenschap f.300,- in termijnen terug te betalen, waarna hij van de borgtocht ontslagen zal zijn.

5 maart 1619 Zevenaar.
Genoemd wordt Bartholdt Cloeck die 5 morgen land op de Ahe in pacht heeft van Simon Loet en Eijda van Eck.


XVI

Cloeck - Derricks (1622)       basis-schema

Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 en zoon van Bartold Cloeck en Willemke Lippert, trouwt omstreeks 1622 met Gerritje Derricks, geboren omstreeks 1595.
Uit dit huwelijk van Albert Cloeck en Gerritje Derricks zijn vier kinderen bekend.

Bartholomeus Cloeck, geboren omstreeks 1624 te Oud-Zevenaar,
Adriaen Cloeck, geboren omstreeks 1630 te Oud-Zevenaar,
Johannes Cloeck, geboren omstreeks 1634 te Oud-Zevenaar en
Christina Cloeck, geboren omstreeks 1636 te Oud-Zevenaar,

Protocollen
Oud Archief Arnhem, Schoenmakersgilde no. 1814.
Acte waarbij de stadsziekentrooster Johan Herberts verklaart dat de aan de pest ziek liggende Albert Cloeck en diens vrouw Geertgen Dircks aan het gilde 200 gulden hebben vermaakt ten behoeve van uitkeringen aan de armen.


XVII

Cloeck - Jans (1672)       basis-schema

Joannes Cloeck, geboren omstreeks 1634 zoon van Albert Cloeck en Gerritje Derricks trouwt op 24 april 1672 te oud Zevenaar, circa 38 jaar oud met Engeltien Jans.
Van Joannes Cloeck en Engeltien Jans zijn vijf kinderen bekend.

Anna Cloeck, gedoopt op 22 januari 1672 te oud Zevenaar,
Albertus Cloeck, gedoopt op 23 juli 1673 te oud Zevenaar,
Cornelius Cloeck, gedoopt op 28 oktober 1675 te oud Zevenaar,
Laurius Cloeck, gedoopt op 7 augustus 1677 te oud Zevenaar en
Joannes Cloeck, geboren in 1680 te Emmerich.


Amsterdam

Verbonden families:
Cloeck - Emeninck (1713),
Hol - Cloeck (1727),
Kloeck - Stots (1744),
Swart - Cloek (1734),
Kloeck - Woesthof (1744),
Kloek - Pot (1769),
Kloek-Rausch (1787),
Spijkerman - Kloek (1769),
Tekker - Kloek (1782),
de Vree - Kloek (1794),
Herve - Kloek (1790),
Kloek - Tubbergh (1816),
Kloek - Knap(1823),
Kloek - Stork (1850),
Kloek - Alberts (1890),
van Ravensteijn - Kloek (1885),
Schildmeijer - Kloek (1905),
Visser - Kloek (1879),
Speijer - Kloek (1884),
van Petten - Kloek (1919),

Verbonden families, Theodorus-tak:
Kloeck - Backer (1767),
Kloek - van 't Clooster (1773),
Kloek - Sluijter (1804),


Fragmenten 1600-1700,
Fragmenten 1700-1800,
Fragmenten 1800>,


Kasteel Ruurlo
Oorsprong

V i d e o s
Het Ontstaan van Holland en Amsterdam
de Gouden Eeuw
Amsterdam tussen 1600 en 1700
Amsterdam tussen 1800 en 1900


XVIII

Cloeck - Emeninck (1713)       laurens-schema

Laurentius Cloeck, gedoopt op 7 augustus 1677 te oud Zevenaar, zoon van Joannes Cloeck en Engeltien Jans trouwt in 1713 te Amsterdam met Catharina Emeninck geboren omstreeks 1686.

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend.
Bartholomeus Cloeck gedoopt op 9 maart 1706 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Cornelis Cloeck en Anna van der Hone.
Joannes Kloeck gedoopt op 27 april 1707 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam en voor 1719 overleden,
getuigen, Conrardus Emeninck en Maria Leesvelt,
Lambertus Kloek gedoopt op 26 mei 1708 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam en voor 1713 overleden,
Anna Christina Cloeck gedoopt op 21 juli 1709 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Diric Scrijver en Joanna Cloeck.
Laurens Cloeck, gedoopt omstreeks 1711
Lambertus Cloek gedoopt op 16 juli 1713 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Lambertus Emenick en Christina Cloek.
Anna Maria Cloeck gedoopt op 9 november 1714 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Conrardus Odink en Adriana Wijninck,
Joannes Kloeck, gedoopt op 27 april 1716 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam en voor 1719 overleden,
getuigen, Johannes van Leeuwsvelt en Gerarda Spaan,
Elisabet Cloek, gedoopt op 6 maart 1718 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Petrus Leeuwsvelt en Maria Scrijnan.
Joannes Kloeck, gedoopt op 16 december 1719 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Johannes van Leeuwsvelt en Maria Soreau.

Errebrecht - Cloeck (1713)   

Wijnandus Errebrecht en Christina Cloeck trouwen op 21 april 1713 (ondertrouw) te Amsterdam.
Wijnandus Errebrecht is omstreeks 1686 geboren en
Christina Cloeck is omstreeks 1691 geboren.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.
Anna Errebrecht, gedoopt op 21 oktober 1714 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Lambertus Cloeck en Anna Cloeck,
Anna Maria Errebrecht, gedoopt op 4 april 1717 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Herman Gerrets en Maria Cloeck,
Petrus Errebrecht, gedoopt op 17 mei 1719 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Laurentius Cloeck en Anna Cloeck,
Catharina Errebrecht, gedoopt op 25 november 1720 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Conradus Errebrecht en Catharina Errebrecht,
Cornelis Errebrecht, gedoopt op 9 januari 1724 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Hermanus Smit en Cornelia Buijtendijck, en
Laurentius Errebrecht, gedoopt op 19 januari 1726 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Laurens Kloeck en Geesie Smit.


XIX

Hol - Cloeck (1727)       laurens-schema

Gerrit Hol en Anna Maria Cloeck trouwen op 23 september 1727 (ondertrouw) te Amsterdam.
Gerrit Hol is omstreeks 1697 geboren en
Anna Christina Cloeck, dochter van Laurentius Cloeck en Catharina Emeninck is op 21 juli 1709 gedoopt.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Catharina Hol, gedoopt 3 oktober 1728 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Barent Hol en Christina Kloeck en
Anna Maria Hol, gedoopt 20 januari 1730, in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Antoni Dibbels en Catharina Emeninck.

Kloeck - Stots (1744)       laurens-schema

Laurens Kloeck en Catharina Stots trouwen 27 november 1744 (ondertrouw) te Amsterdam.
Laurens Kloeck, zoon van Laurentius Kloeck en Catharina Emeninck is omstreeks 1711 geboren en
Catharina Stots is omstreeks 1721 geboren.

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend.
Catharina Kloek, gedoopt op 14 januari 1745 in de Rooms Katholieke Kerk, de Duif te Amsterdam en voor 1748 overleden,
getuigen, Nicolaes Stots en Catharina Emeninck,
Christina Kloek, gedoopt op 14 januari 1745 in de Rooms Katholieke Kerk, de Duif te Amsterdamen voor 1751 overleden,
getuigen, Jan Swart en Christina Tijsen,
Laurentius Kloeck, gedoopt op 7 september 1746 in de Rooms Katholieke Kerk, de Duif te Amsterdam,
getuigen, Nicolaes Stots en Maria Swart,
Catharina Kloeck, gedoopt op 22 oktober 1748 in de Rooms Katholieke Kerk, de Duif te Amsterdam,
getuigen, Catharina Emeninck,
Christina Cloek, gedoopt op 30 april 1751 in de Rooms Katholieke Kerk, 't Boompje te Amsterdam en voor 1752 overleden,
getuigen, Jan Swart en Christina Thijse,
Christina Cloek, gedoopt op 11 november 1752 in de Rooms Katholieke Kerk, 't Boompje te Amsterdam,
getuigen, Nicolaas Stots en Christina Thijse,
Helena Cloek, gedoopt op 6 april 1755 in de Rooms Katholieke Kerk, 't Boompje te Amsterdam,
getuigen, Nicolaes Brisio en Helena Brisio,
Anna Cloek, gedoopt op 17 november 1757 in de Rooms Katholieke Kerk, 't Boompje te Amsterdam,
getuigen, Arie Saan en Catherina Erbregt,
Anna Maria Kloeck, gedoopt op 11 maart 1760 in de Rooms Katholieke Kerk, 't Boompje te Amsterdam,
getuigen, Nicolaes Stots en Maria Swart en
Nicolaus Kloeck, gedoopt op 29 september 1762 in de Rooms Katholieke Kerk, 't Boompje te Amsterdam,
getuigen, Nicolaes Stots en Petronella Oxfort,

Catharina Stots, overlijdt op 23 februari 1799 en wordt op 26 februari 1799 op het Wester Kerkhof begraven.

Swart - Cloek (1734)       laurens-schema

Jan Swart en Anna Maria Cloek trouwen in 1734 te Amsterdam.
Jan Swart is omstreeks 1704 geboren en
Anna Maria Cloek, dochter van Laurentius Cloeck en Catharina Emeninck is op 9 november 1714 gedoopt.

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Catharina Swart, gedoopt op 2 mei 1735 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje,
getuigen zijn, Lammert Swart en Catharina Emenink,
Gerardus Swart, gedoopt op 16 januari 1737 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje,
getuigen zijn, Laurens Kloeck en Elsie ter Beek,
Lambertus Swart, gedoopt op 6 januari 1739 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje,
getuigen zijn, Lambert Kloek en Christina Kloek,
Cornelia Swart, gedoopt op 12 september 1742 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje,
getuigen zijn, Barent Swart en Cornelia van Velsen en
Anna Maria Swart, gedoopt op 7 december 1745 in de Rooms Katholieke Kerk de Duif,
getuigen zijn, Lambertus Kloek en Catharina Errebreght.

Kloeck - Woesthof (1744)       laurens-schema

Jan Kloeck en Bernardina Woesthof trouwen in 1744 te Amsterdam.
Jan Kloeck, zoon van Laurentius Kloeck en Catharina Emeninck is op 16 december 1719 gedoopt en
Bernardina Woesthof is omstreeks 1719 geboren.

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.
Elisabeth Kloek, gedoopt op 5 februari 1745 in de Rooms Katholieke Kerk, Mozes en Aäronkerk te Amsterdam en voor 1757 overleden,
getuigen, Felix Kloek en Helena Woesthof,
Joannes Cloeck, gedoopt op 1 oktober 1746 in de Rooms Katholieke Kerk, Mozes en Aäronkerk te Amsterdam en voor 1757 overleden,
getuigen, Felix Kloek en Helena Woesthof,
Barent Kloeck, gedoopt op 15 januari 1749 in de Rooms Katholieke Kerk, Mozes en Aäronkerk te Amsterdam,
getuigen, Barent Woesthof en Maria Neelse,
Maria Kloek, gedoopt op 17 februari 1751 in de Rooms Katholieke Kerk, Mozes en Aäronkerk te Amsterdam,
getuigen, Barent Woesthof en Geesi Woesthof,
Joannes Kloeck, gedoopt op 28 maart 1755 in de Rooms Katholieke Kerk, Mozes en Aäronkerk te Amsterdam,
getuigen, Felix Kloeck en Maria Nelisse en
Elisabeth Kloeck, gedoopt op 9 november 1757 in de Rooms Katholieke Kerk, Mozes en Aäronkerk te Amsterdam
getuigen, Felix Kloeck en Maria Nelisse.
Bernardus Kloeck, gedoopt op 10 juli 1760 te Franeker
getuigen, Hilarius Melans en Geestie Woesthof.


XX

Kloek - Pot (1769)       laurens-schema

Laurentius Kloek en Gertrudis Pot trouwen op 9 juni 1769 (ondertrouwe) te Amsterdam.
Laurentius Kloek, zoon van Laurens Kloeck en Catharina Stots is op 7 september 1746 gedoopt en
Gertrudis Pot is omstreeks 1751 geboren en na 1776 en voor 1781 overleden.

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Laurens Kloek, gedoopt op 4 februari 1767 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje te Amsterdam en voor 1785 overleden,
getuigen, Leendert Pot en Catharina Kloek,
Catharina Kloek, gedoopt op 28 juni 1769 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje te Amsterdam en voor 1782 overleden,
getuigen, Leopoldus Spijkerman en Cathrina Kloek,
Christina Kloek, gedoopt op 29 april 1772 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Jan Kloek en Christina Kloek,
Helena Kloek, gedoopt op 23 februari 1774 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Leopoldus Spijkerman en Helena Kloek en
Cornelius Kloeck, gedoopt op 15 december 1776 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Jan Kloeck en Agnes Stots,

Gertrudis Pot, overlijdt op 4 maart 1779 en wordt op 7 maart 1779 in de Wester Kerk begraven.

Kloek-Rausch (1787)       laurens-schema

Laurentius Kloek (weduwnaar van Gertrudis Pot) en Anna Catharina Rausch trouwen op 29 juni 1787 (ondertrouw) te Amsterdam,
Laurentius Kloek, zoon van Laurens Kloeck en Catharina Stots is op 7 september 1746 gedoopt en
Anna Catharina Rausch is omstreeks 1756 geboren.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Catharina Agnes Kloek, gedoopt op 6 februari 1782 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Joseph Wessing en Agnes Wessing,
Laurentius Kloek, gedoopt op 12 oktober 1784 in de Rooms Katholieke Kerk, de Lely te Amsterdam,
getuigen, Jan Kloek en Hillegonda de Water,
Laurens Kloek, gedoopt op 16 oktober 1785 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Joannes Kloek en Hillegonda de Bie,
Bernardus Kloek, gedoopt op 12 juli 1789 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Barend Tekker en Maria Kloek,
Leopoldus Kloek, gedoopt op 5 januari 1792 in de Rooms Katholieke Kerk, Begijnhofkerk te Amsterdam en voor 1794 overleden,
getuigen, Leopoldus Sprekerman en Catharina Stots,
Leopoldus Kloek, gedoopt op 4 oktober 1794 in de Rooms Katholieke Kerk, de Begijnhofkerk te Amsterdam,
getuigen, Leopoldus Spiecheman en Maria Kloek,
Maria Kloek, gedoopt op 22 mei 1797 in de Rooms Katholieke Kerk, de Begijnhofkerk te Amsterdam,
getuigen, Christiaan Spiekerman en Maria Spiekerman en
Joanna Kloek, gedoopt op 11 november 1800 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Fredik Hekkerman en Joanna Spikkerman.

Spijkerman - Kloek (1769)       laurens-schema

Leopold Spijkerman en Catharina Kloek trouwen op 13 juli 1770 te Amsterdam (ondertrouw).
Leopold Spijkerman is omstreeks 1739 geboren en
Catharina Kloek, dochter van Laurens Kloeck en Catharina Stots is op 22 oktober 1748 gedoopt.

Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen bekend.
Johannes Spijkerman, gedoopt op 14 april 1770 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje en voor 1773 overleden,
getuigen zijn, Jan Kloek en Agnes Stots,
Hendrik Spijkerman, gedoopt op 3 augustus 1771 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje,
getuigen zijn, Hendrik Spijkerman en Joanna Cornoedes,
Johannes Spijkerman, gedoopt op 31 augustus 1773 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje en voor 1778 overleden,
getuigen zijn, Jan Kloek en Cathrina Stots,
Anna Spijkerman, gedoopt op 4 november 1775 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje en voor 1781 overleden,
getuigen zijn, Hendrik Spijkerman en Anna Kannoedes,
Helena Spijkerman, gedoopt op 25 september 1777 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje,
getuigen zijn, Laurens Kloeck en Helena Kloeck,
Joannes Spijkerman, gedoopt op 12 december 1778 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje,
getuigen zijn, Joannes Kloek en Maria Kloek,
Anna Maria Spijkerman, gedoopt op 20 februari 1781 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje,
getuigen zijn, Hendrik Spijkerman en Anna Maria Kannoede,
Magdalena Spijkerman een tweelingzus, gedoopt op 20 februari 1781 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje,
getuigen zijn, Barent Trekker en Helena Kloek,
Laurentius Spijkerman, gedoopt op 8 januari 1783 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje,
getuigen zijn, Laurentius Kloek en Maria Kloek,
Hendrina Spijkerman , gedoopt op 28 november 1783 in de Rooms Katholieke Kerk, de Lely,
getuigen zijn, Hendrik Spijkerman en Joanna Karnoede,
Petrus Spijkerman, gedoopt op 28 oktober 1786 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje
getuigen zijn, Petronella Abbing en Bartholomeus Alberts en
Helena Spijkerman, gedoopt op 11 december 1787 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje
getuigen zijn, Barent Tekker en Helena Kloek,

Catharina Kloek overlijdt op 9 oktober 1805 en wordt op 12 oktober 1805 in de Wester Kerk begraven .

Tekker - Kloek (1782)       laurens-schema

Barend Tekker en Helena Kloek trouwen op 19 april 1782 (ondertrouw) te Amsterdam.
Barend Tekker is omstreeks 1752 geboren en
Helena Kloek dochter van Laurens Kloeck en Catharina Stots is gedoopt op 6 april 1755.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Anna Maria Tekker, is gedoopt op 10 mei 1783 in de Rooms Katholieke Kerk, Mozes en Aäronkerk te Amsterdam,
getuigen, Jan Tekker en Anna Hitman.
Johannes Wilhelmus Tekker, gedoopt op 12 mei 1787 in de Rooms Katholieke Kerk, de Posthoorn te Amsterdam,

de Vree - Kloek (1794)       laurens-schema

Leendert de Vree en Helena Kloek(weduwe van Barend Tekker) trouwen op 30 maart 1792 (ondertrouw) te Amsterdam.
Leendert de Vree is omstreeks 1764 geboren.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Trijntje de Vree, gedoopt op 28 april 1795 in de Rooms Katholieke Kerk, de Posthoorn te Amsterdam,
getuigen, Laurens Kloek en Catharina Kloek en
Catharina Maria de Vree, gedoopt op 4 juni 1798 in de Rooms Katholieke Kerk, de Posthoorn te Amsterdam,
getuigen, Leopoldus Spikerman en Kaatje Kloek.

Herve - Kloek (1790)       laurens-schema

Johannes Herve en Maria Kloek geven een kind aan in de parochie van de Rooms Katholieke Kerk te Amsterdam.
Johannes Herve is omstreeks 1760 geboren en
Maria Kloek, dochter van Laurens Kloeck en Catharina Stots is gedoopt op 11 maart 1760.

Er is één kind bekend.
Joannes Herve, gedoopt op 29 januari 1791 in de Rooms Katholieke Kerk, het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Leopoldus Spiekerman en Catharina Stotz.


XXI

Kloek - Tubbergh (1816)       laurens-schema

Laurentius Kloek, gedoopt op 12 oktober 1784 te Amsterdam in de RK kerk de Lely, zoon van Laurentius Kloek en Anna Catharina Rausch trouwt op 20 maart 1816 te Amsterdam met Anna van Tubbergh, gedoopt op 12 november 1786 in de Amstelkerk te Amsterdam, dochter van Jan van Tubbergh en Hendrikje van Loukhuijsen,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.

Louwerens Kloek, geboren op 14 juli 1811, gedoopt op 17 juli 1811, in de Zuiderkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Louwerens Kloek en Henderikie van Lonkhuijse,
Jan Kloek, geboren op 18 november 1816 te Amsterdam en op 16 november 1857 te Bloemendaal overleden,
Lourens Kloek, geboren op 6 februari 1819 te Amsterdam,
Hendrik Kloek, geboren op 7 mei 1821 te Amsterdam,
Leendert Kloek, geboren op 10 maart 1823 te Amsterdam,
Frederik Johannes Kloek, geboren op 8 juli 1825 te Amsterdam,
Catharina Kloek, geboren op 27 april 1828 te Amsterdam,
Maria Kloek, geboren op 2 februari 1832 te Amsterdam.

Kloek-Knap(1823)       laurens-schema

Bernardus Kloek, gedoopt op 12 juli 1789 in Rooms Katholieke kerk 't Boompje, zoon van Laurens Kloek en Anna Catharina Rausch, trouwt op 16 juli 1823 te 's Gravenhage met Catharina Josepha Knap, geboren omstreeks 1800, dochter van Joannes Knap en Anna Catharina Lovenich.

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Bernardina Kloek, geboren op 17 juli 1823 te Amsterdam,
Anna Catharina Kloek, geboren op 7 augustus 1825 te Amsterdam en op 2 augustus 1862 te Aarlanderveen op 37 jarige leeftijd overleden,
Johannes Laurens Kloek, geboren op 11 juli 1827 te Amsterdam en op 8 december 1848 aan boord wachtschip "de Schelde" overleden,
Anna Catharina Kloek, geboren op 16 september 1829 te Amsterdam,
Maria Catharina Louisa Kloek, geboren op 18 november 1830 te Amsterdam,


XXII

Kloek-Stork (1850)       laurens-schema

Frederik Johannes Kloek, geboren op 8 juli 1825 in Amsterdam, zoon van Laurentius Kloek en Anna van Tubbergh trouwt op 26 juni 1850 te Amsterdam, met Catharina Maria Stork, geboren in 1830 te Amsterdam, dochter van Jan Christoffel Stork en Chatriena Maria de Vries
Uit het huwelijk van Frederik Johannes Kloek en Catharina Maria Stork zijn zes kinderen bekend.

Laurens Kloek, geboren op 7 juli 1850 te Amsterdam en op 8 september 1812 overleden,
Catharina Maria Kloek, geboren op 9 januari 1852 te Amsterdam,
Anna Kloek, geboren op 17 juni 1854 te Amsterdam en voor 1857 overleden,
Anna Kloek, geboren op 17 december 1857 te Amsterdam,
Maria Kloek, geboren op 4 januari 1860 te Amsterdam,
Dina Kloek, geboren op 19 februari 1862 te Amsterdam,


XXIII

Kloek-Alberts (1890)       laurens-schema

Laurens Kloek, geboren op 7 juli 1850 in Amsterdam, zoon van Frederik Johannes Kloek en Catharina Maria Stork trouwt op 1 mei 1890 te Amsterdam, met Deliana Harmina Alberts, geboren op 27 maart 1849 te Amsterdam, dochter van Antonie Alberts en Anna Wilhelmina Huijden,
Uit het huwelijk van Laurens Kloek en Deliana Harmina Alberts is één kind bekend.

Adriana Kloek, geboren op 5 juni 1890 te Amsterdam,

Laurens Kloek overlijdt op 8 september 1912 te Amsterdam op 62 jarige leeftijd,
Deliana Harmina Alberts overlijdt op 26 april 1932 te Amsterdam op 83 jarige leeftijd.

van Ravensteijn-Kloek (1885)       laurens-schema

Catharina Maria Kloek, geboren op 9 januari 1852 in Amsterdam, dochter van Frederik Johannes Kloek en Catharina Maria Stork trouwt op 16 september 1885 te Amsterdam, met Cornelis Herman van Ravensteijn, geboren 1862 te Amsterdam, zoon van Hendrcus van Ravensteijn en Stein Timmerman
Uit het huwelijk van Catharina Maria Kloek en Cornelis Herman van Ravensteijn zijn geen kinderen bekend.

Schildmeijer-Kloek (1905)       laurens-schema

Catharina Maria Kloek, geboren op 9 januari 1852 in Amsterdam, dochter van Frederik Johannes Kloek en Catharina Maria Stork, weduwe van Cornelis Herman van Ravensteijn, hertrouwt op 20 april 1905 te Amsterdam, met Jacobus Petrus Schildmeijer, geboren op 27 augustus 1849 te Rotterdam, zoon van Johan Schildmeijer en Alida Verheugen, weduwnaar van Berendina Coletta Krieger.
Uit het huwelijk van Catharina Maria Kloek en Jacobus Petrus Schildmeijer zijn geen kinderen.

Catharina Maria Kloek overlijdt op 17 oktober 1928 te Amsterdam op 76 jarige leeftijd,
Jacobus Petrus Schildmeijer overlijdt op 21 februari 1931 te Amsterdam op 82 jarige leeftijd.

Visser-Kloek (1879)       laurens-schema

Anna Kloek, geboren op 17 december 1857 te Amsterdam, dochter van Frederik Johannes Kloek en Catharina Maria Stork trouwt op 21 december 1879 te Amsterdam, met Willem Frederik Visser, geboren in 1857, zoon van Joseph Antonius Visser en Geertruij Schotte
Uit het huwelijk van Anna Kloek en Willem Frederik Visser is zijn vier kinderen bekend,

Geertruida Visser, geboren in 1879 te Amsterdam, zij trouwt op 7 januari 1903 te Amsterdam met Izaak Bernard Serné,
Anna Visser, geboren in 1886 te Amsterdam, zij trouwt op 16 mei 1906 te Amsterdam met Mattheus Adolf van Serius,
Laurens Visser, geboren in 1890 te Amsterdam, hij trouwt op 5 augustus 1914 te Amsterdam met Anna Maria van Asten,
Catharina Marina Visser, geboren in 1901 te Amsterdam, zij trouwt op 14 april 1921 te Amsterdam met Cornelis Carel Hederik.

Speijer-Kloek (1884)       laurens-schema

Dina Kloek, geboren op 19 februari 1862 in Amsterdam, dochter van Frederik Johannes Kloek en Catharina Maria Stork trouwt op 29 oktober 1884 te Amsterdam met Machiel Speijer, geboren in 1853 te Harlingen, zoon van Etron Elkan Speijer en Schoutje Blindeman,
Uit het huwelijk van Dina Kloek en Machiel Speijer zijn vijf kinderen bekend,

Sientje Speijer geboren op 21 augustus 1884 te Amsterdam,
Catharinia Maria Speijer geboren in 1886 te Amsterdam, zij trouwt op 18 juli 1907 te Amsterdam met Johann Justus Georg Christoph Harings,
Jetje Speijer geboren in 1888 te Amsterdam, zij trouwt op 27 september 1923 te Amsterdam met Josephus Jacobus Nicolaas Kolder,
Anna Speijer geboren in 1891 te Amsterdam en op 13 mei 1944 te Zwijndrecht overleden, zij was op 6 april 1916 te Amsterdam getrouwd met Willem Gruteke,
Aäron Speijer geboren in 1895 te Amsterdam, hij trouwt op 29 juni 1922 te Amsterdam met Maria Jacoba Sligte.


XXIV

van Petten-Kloek (1919)       laurens-schema

Adriana Kloek, geboren op 5 juni 1890 te Amsterdam, dochter van Laurens Kloek en Deliana Harmina Alberts trouwt op 21 augustus 1919 te Amsterdam met Willem Gustaf Adolf van Petten, geboren in 1890 te Amsterdam, zoon van Hendrik Wijnand van Petten en Maartje Groot,
Uit het huwelijk van Adriana Kloek en Willem Gustaf Adolf van Petten zijn geen kinderen bekend.


Theodorus Tak

Kloeck - Backer (1767)   

Theodorus Kloeck en Maria Backer trouwen in 1767 te Amsterdam.
Theodorus Kloeck is omstreeks 1737 geboren en
Maria Backer is omstreeks 1742 geboren en na 1768 en voor 1773 overleden.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Joannes Kloeck, gedoopt op 3 september 1762 in de Rooms Katholieke Kerk de Toren te Amsterdam en overleden vóór 1768,
getuigen, Johannes Kloeck en Engel,
Gertrudis Kloeck, gedoopt op 13 maart 1764 in de Rooms Katholieke Kerk de Toren te Amsterdam,
getuigen, Johannes Backer en Gertrudis Scheijheck en
Joannes Kloeck, gedoopt op 21 november 1768 in de Rooms Katholieke Kerk de Toren te Amsterdam,
getuige, Agnes van Umen.

Kloek - van 't Clooster (1773)   

Theodorus Kloek, (weduwnaar van Maria Backer) en Maria van 't Clooster trouwen op 30 juli 1773 (ondertrouw) te Amsterdam.
Theodorus Kloek is omstreeks 1737 geboren en
Maria van 't Clooster is omstreeks 1748 geboren.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Cornelius Kloek, gedoopt op 22 juli 1774 in de Rooms Katholieke Kerk, de Toren te Amsterdam en voor 1777 overleden,
getuigen, Cornelius van 't Clooster en Hendrina van 't Clooster,
Angelina Kloek, gedoopt op 11 juli 1775 in de Rooms Katholieke Kerk, de Toren te Amsterdam,
getuigen, Cornelius van 't Clooster en Petronella van 't Clooster en
Cornelius Kloek, gedoopt op 17 oktober 1777 in de Rooms Katholieke Kerk, de Toren te Amsterdam,
getuigen, Cornelius van 't Clooster en Hendrina van 't Clooster.


Theodorus Tak

Kloek - Sluijter (1804)   

Cornelius Kloek en Maria Sluijter, trouwen op 07 december 1804 (ondertrouw) te Amsterdam.
Cornelius Kloek is op 17 oktober 1777 geboren, zoon van Theodorus Kloek en Maria van 't Clooster en
Maria Sluijter is omstreeks 1780 geboren.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Theodorus Kloek, gedoopt op 6 juli 1806 in de Rooms Katholieke Kerk de Toren te Amsterdam,
getuigen, Joannes Sluijter en Clara Lageland,
Joannes Kloek, gedoopt op 6 juli 1810 in de Rooms Katholieke Kerk de Toren te Amsterdam,
getuigen, Joannes Sluijter en Anna Sluijter,
Clara Kloek, geboren op 18 febrauari 1817 te Amsterdam.


Fragmenten 1600-1700

Cloeck - van den Ing ( )

Harmanus Cloeck, trouwt te Amsterdam met Elisabet Abrahamas van den Ing.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - Soros ( )

Claas Cloeck, trouwt te Amsterdam met Beatrix Soros.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Claas Cloeck overlijdt voor 1640

Stoep - Cloeck ( )

Claesje Floris Cloeck, trouwt met Bartram Stoep.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck-Cornelis (1600)   

Juriaan Cloeck, trouwt omstreeks 1600 te Amsterdam met Soetje Cornelis, Juriaan Cloeck overlijdt voor 1618.

Cloeck - Cornelis (1608)

Jurriaan Cloeck, trouwt op 30 januari 1608 te Rotterdam met (ondertrouw op 13 januari 1608 te Rotterdam) Soetje Cornelis.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Daneel Cloeck (1626)   

Daneel Cloeck, wordt op 28 december 1626 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven.

Cloeck-Soroso (1630)   

Claes Cloeck, trouwt omstreeks 1630 te Amsterdam met Beatrix Soroso, Claes Cloeck overlijdt voor 1640.

Christoffer Kloeck (1634)   

Christoffer Kloeck, laat op 12 maart 1634 zijn dochter Dorate dopen in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam, er is geen naam van de moeder bekend.

Jacobss - Cloeck (1635)

Marritje Corssen Cloeck, trouwt op 7 juli 1635 te Amsterdam, ondertrouw, met Govert Jacobss.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck-Joppen (1635)   

Jan Cloeck, trouwt omstreeks 1635 te Amsterdam met Geertje Joppen, Jan Cloeck overlijdt voor 1641.

Cloeck - Barens (1639)

Jan Cloeck, weduwnaar van Geesje Cunen, trouwt op 4 juni 1639 te Amsterdam, ondertrouw, met Barentje Barens.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hetten - Cloeck (1643)   

Jacob Hetten en Marija Cloeck trouwen in 1643 te Amsterdam.
Jacob Hetten is omstreeks 1613 geboren en
Marija Cloeck is omstreeks 1618 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Catlijntje Hetten, gedoopt op 10 maart 1644 in de Oudekerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente.

Cloeck - Pieters (1643)

Hendrik Cloeck, trouwt op 20 juni 1643 te Amsterdam, ondertrouw, met Stijntje Pieters.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Marckx - Kloeck (1649)   

Jan Marckx en Henderikje Kloeck trouwen in 1649 te Amsterdam.
Jan Marckx, is omstreeks 1619 geboren en
Henderikje Kloeck is omstreeks 1624 geboren.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Geertrudis Marckx, gedoopt op 7 januari 1650 in de Rooms Katholieke Kerk, de Posthoorn te Amsterdam,
Elisabeth Marckx, gedoopt op 23 oktober 1651 in de Rooms Katholieke Kerk, de Posthoorn te Amsterdam,

Cloeck-Westerbaan (1650)   

Jacob Cloeck Bartis, trouwt op 12 februari 1650 te Amsterdam met Soetje Westerbaan, weduwe van Thomas Willems.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

Cloeck - Hauw (1653)   

Dirck Cloeck en Marritgen Hauw, trouwen omstreeks 1653.
Dirck Cloeck is omstreeks 1623 geboren en
Marritgen Hauw is omstreeks 1628 geboren.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Claes Cloeck, gedoopt op 12 april 1654 in de Noorder Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente,
Sara Cloeck, gedoopt op 11 mei 1660 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente.

Kloeck - de Vries (1653)

Jacob Kloeck, trouwt op 31 januari 1653 te Amsterdam, ondertrouw, met Annetje Fransen de Vries,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - Hansen (1658)

Ariaen Wouterse Cloeck, trouwt op 12 januari 1658 te Amsterdam, ondertrouw, te Amsterdam met Grietje Hansen.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - Bartholomeus (1660)

Harmanus Cloeck, trouwt op 26 juni 1660 te Amsterdam, ondertrouw, met Trijntje Bartholomeus.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Gillis - Kloeck (1660)

Marretje Cornelis Kloeck, weduwe van Jan Cornelisz., trouwt op 19 juni 1660 te Amsterdam, ondertrouw, met Sipke Gillis,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vinck - Cloek (1661)

Catharina Cloek, trouwt op 29 oktober 1661 te Amsterdam, ondertrouw, met Cornelis Ariaanse Vinck,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - Kloek (1662)   

Jan Jacobs Kloek en Josijne Kloek trouwen in 1662 te Amsterdam.
Jan Jacobs Kloek is omstreeks 1632 geboren en
Josijne Kloek is omstreeks geboren 1637.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Kornelis Kloek, gedoopt op 26 november 1662 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Visser - Cloeck (1664)

Geesje Cloeck, trouwt op 11 oktober 1664 te Amsterdam, ondertrouw, met Barent Visser.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Smit - Cloeck (1667)

Trijntje Hendricx Cloeck, trouwt op 7 mei 1667 te Amsterdam, ondertrouw, met Lucas Stoffelse Smit.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloeck - Jans (1669)

Derck Kloeck, trouwt op 20 april 1669 te Amsterdam, ondertrouw, met Rebecka Jans,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - Pieters (1670)

Jan Jans Cloeck, trouwt op 24 mei 1670 te Amsterdam, ondertrouw, met Willempje Pieters.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloeck - van Bercken (1671)   

Pieter Kloeck en Niesje van Bercken trouwen in 1671 te Amsterdam.
Pieter Kloeck is omstreeks 1641 geboren en
Niesje van Bercken is omstreeks 1646 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Pieter Kloeck, gedoopt op 10 april 1672 in de Oosterkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Smet - Kloek (1671)   

Luijkas Smet en Trintie Kloeck trouwen in 1671 te Amsterdam.
Luijkas Smet is omstreeks 1641 geboren en
Trintie Kloeck is omstreeks 1646 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Maria Smet, gedoopt op 1 november 1671 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Kloeck - Jans (1675)

Pieter Kloeck, trouwt op 13 april 1675 te Amsterdam, ondertrouw, met Grietje Jans,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hendricsz - Kloek (1676)   

Harmen Hendricsz en Femmetje Kloek trouwen in 1676 te Amsterdam.
Harmen Hendricsz is omstreeks 1646 geboren en
Femmetje Kloek is omstreeks 1651 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Thomas Hendricsz, gedoopt 21 juli 1676 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Meyringh - Cloeck (1676)   

Joriaen Cloeck uit Haarlem, trouwt op 26 april 1676 te Amsterdam met Hendrick Meyringh.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Santbrinck - Cloeck (1676)

Grietje Cornelis Cloeck, trouwt op 28 augustus 1676, ondertrouw, met Abraham Jansz. Santbrinck, .

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bloem - Cloek (1678)

Aaltje Cloek, weduwe van Hendrik Harmekingh trouwt op 1 april 1678 te Amsterdam, ondertrouw, met Jan Clasen Bloem,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Smit - Kloeck (1680)

Trijntje Kloeck, trouwt op 29 maart 1680 te Amsterdam, ondertrouw, met Luijcas Smit,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vogelsang - Kloeck (1680)   

Dirck Vogelsang en Catharina Kloeck trouwen in 1680 te Amsterdam.
Dirck Vogelsang, zoon van Jan Vogelsang is omstreeks 1650 geboren en
Catharina Kloeck is omstreeks 1655 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Adolf Vogelsang, gedoopt op 5 januari 1681 in de Westerkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Cloek - Pijl (1681)   

Pieter Cloek en Catharina Pijl, trouwen omstreeks 1681 te Amsterdam.
Pieter Cloek is omstreeks 1651 geboren en
Catharina Pijl is omstreeks 1656 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Jan Cloek, gedoopt op 19 juli 1682 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam.

Cramer - Cloeck (1682)

Aeltje Cloeck, weduwe van Jan Claasz. Blom, trouwt op 20 juni 1682 te Amsterdam, ondertrouw, te Amsterdam met Hendrick Gerritsz. Cramer.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloeck - Adriaens (1687)   

Machiel Kloeck en Femmetje Adriaens trouwen in 1687 te Amsterdam.
Machiel Kloeck is omstreeks 1657 geboren en
Femmetje Adriaens is omstreeks 1662 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Aeltje Kloeck, gedoopt op 11 juni 1688 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Alberts - Cloeck (1687)   

Cornelis Alberts en Anna Kloeck trouwen in 1686 te Amsterdam.
Cornelis Alberts is omstreeks 1656 geboren en
Anna Kloeck is omstreeks 1661 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Marten Alberts, gedoopt op 27 juni 1687 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam.

Cloek - Jans (1688)   

Willem Cloek en Lijsbet Jans trouwen in 1688 te Amsterdam.
Willem Cloek, is omstreeks 1658 geboren en
Christijntje Jans is omstreeks 1663 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Willemijntje Cloek, gedoopt op 20 februari 1689 in de Amstelkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam.

van Beeck - Kloeck (1689)

Catrina Kloeck, trouwt op 12 november 1689 te Amsterdam, ondertrouw, met Johannis van Beeck,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Beeck - Kloeck (1690)   

Johannis Beeck en Kattrijna Kloeck trouwen in 1690 te Amsterdam.
Johannis Beeck is omstreeks 1660 geboren en
Kattrijna Kloeck is omstreeks 1665 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Mariken Beeck, gedoopt op 1 december 1690 in de Westerkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Cloeck - Coeverden (1691)

Arnoldus Cloeck, trouwt op 4 mei 1691 te Amsterdam, ondertrouw, te Amsterdam met Albertje Coeverden.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Andriesse - Cloeck (1693)   

Franciscus Andriesse en Martina Cloeck trouwen in 1693 te Amsterdam.
Franciscus Andriesse is omstreeks 1663 geboren en
Martina Cloeck is omstreeks 1668 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Anthonius Andriesse, gedoopt op 2 juli 1693 in de Rooms Katholieke Kerk, Mozes en Aäronkerk.

Claesz - Kloek (1693)   

Henderick Claesz en Johanna Kloek, trouwen omstreeks 1693.
Henderick Claesz is omstreeks 1663 geboren en
Johanna Kloek is omstreeks 1668 geboren.

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Elisabeth Claesz, gedoopt op 26 januari 1694 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
Cornelia Claesz, gedoopt op 23 november 1695 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1697 overleden,
Cornelia Claesz, gedoopt op 2 juni 1697 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
Hendrick Claesz, gedoopt op 15 maart 1699 in de Noorder Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam en
Geertruijt Claesz, gedoopt op 24 augustus 1700 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Schout - Cloeck (1696)

Claesje Floris Cloeck, hertrouwt op 4 februari 1696 te Amsterdam, ondertrouw, met Swerus Abramsz Schout.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloek - Pieters (1698)

Philip Cloek, trouwt op 15 februari 1698 te Amsterdam, ondertrouw, met Rebecca Pieters,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Fragmenten 1700-1800

Engel - Cloeck (1700)   

Henrick Engel en Catarina Cloeck trouwen in 1700 te Amsterdam.
Henrick Engel is omstreeks 1670 geboren en
Catarina Cloeck is omstreeks 1675 geboren.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Engel Engel, gedoopt op 2 juni 1701 in de Noorderkerk Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente en voor 1708 overleden,
getuigen zijn, Aernout Knuijt en Elisabet Vockoort,
Noagh Engel, gedoopt op 11 juli 1703 in de Noorder Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente en voor 1706 overleden,
getuigen zijn, Aernout Knuijt en Maria Bruijneel
Noach Engel, gedoopt op 29 januari 1706 in de Wester Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente,
getuigen zijn, Moses Kock en Maria Kock
Engel Engel, gedoopt op 29 juni 1708 in de Wester Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente,
getuigen zijn, Annetje Engel en Florentius Bomble.

Catrijn Cloeck overlijdt op 1 november 1708 en wordt op 4 november 1708 op het Wester Kerkhof begraven.

Kloeck - Joris (1700)

Dirck Meesen Kloeck, trouwt op 20 februari 1700 te Amsterdam, ondertrouw, met Theuntje Joris,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Vries - Kloek (1701)   

Hendrik de Vries en Johanna Kloek trouwen in 1701 te Amsterdam.
Hendrik de Vries is omstreeks 1671 geboren en
Johanna Kloek is omstreeks 1676 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Geertuijt de Vries, gedoopt op 1 november 1701 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Cornelis Kloek en Geertruijt van der Meer.

Schout - Kloek (1702)   

Claesje Floris Kloek en Sweris Abrahamsz Schout trouwen in 1696 te Amsterdam.
Claesje Floris Kloek is omstreeks 1671 geboren en
Sweris Abrahamsz Schout is omstreeks 1666 geboren.

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Grietje Schout, gedoopt op 30 december 1696 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente,
Annitje Schout, gedoopt op 14 november 1698 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente,
Abraham Schout, gedoopt op 3 maart 1700 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente, en voor 1703 overleden,
Abraham Schout, gedoopt op 7 maart 1703 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente,
getuigen zijn, Jacob Abrahamsz Schout en Grietje Jans,
Trijntje Schout, gedoopt 30 december 1707 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente.

Kloeck - Seijmes (1703)   

Jan Janszoon Kloeck en Seijmetje Seijmes trouwen in 1703 te Amsterdam.
Jan Kloeck, is omstreeks 1675 geboren en
Seijmetje Seijmes is omstreeks 1680 geboren.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Catrina Kloeck, gedoopt op 10 oktober 1703 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
Marritje Kloeck, gedoopt op 9 december 1705 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuige, Elisabet der Kinderen.

Tourné - Cloeck (1706)   

Barendus Tourné en Christina Cloeck trouwen in 1706 te Amsterdam.
Barendus Tourné is omstreeks 1676 geboren en
Christina Cloeck is omstreeks 1681 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Bernardina Tourné , gedoopt op 2 juni 1707 in de Rooms Katholieke Kerk, de Zaaijer te Amsterdam.
getuige, Johanna Cloeck.

Jansz - Kloeck (1707)   

Joost Jansz en Neelte Kloeck trouwen in 1707 te Amsterdam.
Joost Jansz is omstreeks 1677 geboren en
Neelte Kloeck is omstreeks 1682 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Cornelisz Jansz, gedoopt 7 maart 1708 in de Noorderkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Evert Kloeck en Marritje Jans

van Rijpen - Kloeck (1712)

Maria Kloeck, trouwt op 16 december 1712 te Amsterdam, ondertrouw, met Jan Barentse van Rijpen,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - van Britten (1715)

Jacob Cloeck, trouwt op 6 september 1715 te Amsterdam, ondertrouw, met Gertrui van Britten.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Barentsz - Kloek (1716)   

Jan Barentsz en Maria Kloek trouwen in 1716 te Amsterdam.
Jan Barentsz is omstreeks 1686 geboren en
Maria Kloek is omstreeks 1691 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Barent Barendsz, gedoopt op 21 oktober 1717 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jan Jochemsz Doren en Steijntje Vos.

Aukesse - Cloeck (1721)

Marretje Cloeck, trouwt op 30 mei 1721 te Amsterdam, ondertrouw, met Roeland Aukesse.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Fijman - Kloeck (1721)

Marretje Kloeck, weduwe van Jan Barentse van Rijpen, trouwt op 21 maart 1721 te Amsterdam, ondertrouw, met Jan Fijman,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Fijman - Kloeck (1721)

Marretje Kloeck, weduwe van Jan Barentse van Rijpen, trouwt op 21 maart 1721 te Amsterdam, ondertrouw, met Jan Fijman,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Lucht - Cloeck (1724)   

Andreas de Lucht en Sophia Cloeck trouwen in 1724 te Amsterdam.
Andreas de Lucht is omstreeks 1694 geboren en
Sophia Cloeck is omstreeks 1699 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Alida de Lucht, geboren op 29 juli 1725 en gedoopt op 29 juli 1725 in de Rooms Katholieke Kerk de Star,
getuigen, Catherina Alsbacx

Hansen - Kloeck (1727)

Elisabet Kloeck, trouwt op 27 december 1727 te Amsterdam, ondertrouw, met Pieter Hansen,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - Looman (1730)   

Fredrik Kloek en Maria Jacoba Looman trouwen op 3 november 1729 (ondertrouw) te Amsterdam.
Fredrik Kloek is omstreeks 1700 geboren en
Maria Jacoba Looman is omstreeks 1705 geboren.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.
Arnoldus Kloek, gedoopt op 4 april 1731 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jurriaan Buttener en Ida Elsebe Kloek,
Maria Johanna Kloek, gedoopt op 29 oktober 1732 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Hans Laurens en Maria Sluijters,
Daniël Kloek, gedoopt op 30 december 1733 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Hans Laurens en Maria Sluijters,
Maria Kloek, gedoopt op 23 oktober 1735 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Hans Laurens en Maria Sluijters,
Fredrik Kloek, gedoopt op 9 juli 1737 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Hans Laurens en Maria Sluijters, en
Hans Lourens Kloek, gedoopt op 7 mei 1739 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Hans Laurens en Maria Sluijters,

Maria Jacoba Looman, overlijdt op 17 juni 1752 en wordt op 21 juni 1752 op het Leidsche Kerkhof te Amsterdam begraven.

Kloek - de Groot (1731)   

Harmen Kloek en Trijntje de Groot trouwen in 1731 te Amsterdam.
Harmen Kloek is omstreeks 1701 geboren en
Trijntje de Groot is omstreeks 1706 geboren.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.
Magdalena Kloek, gedoopt op 7 mei 1732 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Gerrit Meijer en Swaantje Lupsen,
Juriaan Kloek, gedoopt op 10 augustus 1736 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Christoffel Fredriks en Antje Coenraads,
Anna Margreta Cloek, gedoopt op 17 november 1737 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Gerrit Meijer en Aaltje Meijer,
Willem Kloek, gedoopt op 1 juni 1740 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam en voor of in 1741 overleden,
getuigen, Henning Meijer en Margrietje van Hauten,
Willem Kloek, gedoopt op 6 augustus 1741 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam en
getuigen, Henning Meijer en Grietje van Houten,
Antje Kloek, gedoopt op 27 september 1743 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Henning Meijer en Margrietje van Houten.

Smit - Kloek (1733)   

Jan Smit en Magteltie Kloek trouwen in 1733 te Amsterdam.
Jan Smit is omstreeks 1704 geboren en
Magteltie Kloek is omstreeks 1709 geboren.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Evert Smit, gedoopt op 6 november 1733,
Marretie Smit, gedoopt op 4 september 1735 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Evert Kloek en Hester Swaan.

Roodberg - Kloek (1734)   

Christiaan Roodberg en Rebecka(Belitje) Kloek trouwen op 11 september 1733 (ondertrouw) te Amsterdam.
Christiaan Roodberg is omstreeks 1704 geboren en
Rebecka Kloek is omstreeks 1709 geboren.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Anna Margretha Roodberg, gedoopt op 24 juni 1735 in de Evangelisch Lutherse Gemeente,
getuigen zijn, Abel Brinkmeijer en Maria Janzen en
Johan Henrich Roodberg, gedoopt op 4 juni 1740 in de Evangelisch Lutherse Gemeente,
Maria Elisabeth Roodberg, gedoopt op 27 november 1742 in de Evangelisch Lutherse Gemeente,
getuigen zijn, Albert Laurens van Drammen en Belitje Brand,
Hans Roodberg, gedoopt op 12 juni 1745 in de Evangelisch Lutherse Gemeente.

Swartkens - Kloeck (1734)

Anna Maria Kloeck, trouwt op 30 april 1734 te Amsterdam, ondertrouw, met Jan Gerrit Swartkens,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - van Koot (1737)      

Hendrik Kloek en Catharina Koot trouwen in 1737 te Amsterdam.
Hendrik Kloek is omstreeks 1707 geboren en
Catharina Koot is omstreeks 1712 geboren.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Barbera Kloek, gedoopt op 12 oktober 1738 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Tijmen de Bruijn en Aaltje van Koot
Margrieta Kloek, gedoopt op 14 december 1740 in de Zuiderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam en
Maria Kloek, gedoopt op 27 september 1744 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Muelenkamp - Kloek (1738)   

Gerrit Muelenkamp en Pieternella Kloek trouwen op 10 juli 1738 (ondertrouw) te Amsterdam.
Gerrit Muelenkamp is geboren omstreeks 1711 geboren en
Pieternella Kloek is omstreeks 1716 geboren.

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Hendrik Muelenkamp, gedoopt op 2 maart 1742 in de Nieuwezijdskapel van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jan Muelenkamp en Fuena Kloek,
Teunis Muelenkamp, gedoopt op 31 mei 1744 in de Nieuwe Kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Willem Muelenkamp en Hendrikje Haverkamps,
Alida Christina Muelenkamp, gedoopt op 16 april 1747 in de Nieuwezijdskapel van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Evert Kloek en Steijntje Keijsers en
Gerret Moolenkamp, gedoopt op 15 augustus 1751 in de Nieuwe Kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Maria Kloek en Evert Moolenkamp en
Hendrica Muelenkamp, gedoopt op 7 juni 1756 in de Nieuwe Kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Hendrik Haverkamp en Hendrica Buekes,

Pieternella Kloek, overlijdt eind juni 1772 en wordt op 1 juli 1772 op het Karthuizer Kerkhof begraven.

Cloek - van Dolte (1742)   

Harman Cloek en Helena van Dolte trouwen in 1742 te Amsterdam.
Harman Cloek is omstreeks 1702 geboren en
Helena van Dolte is omstreeks 1717 geboren en >1743|1750< overleden

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Joannes Cloek, gedoopt op 14 november 1743 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen, Jan Engel en Elisabet de Reijck.

Kloek - Croes (1745)   

Barent Hendrik Kloek en Maria Elisabeth Croes trouwen op 10 december 1745 (ondertrouw) te Amsterdam.
Barent Hendrik Kloek is omstreeks 1715 geboren en
Maria Elisabeth Croes is omstreeks 1720 geboren.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Joannes Ferdinandus Kloek, gedoopt op 10 oktober 1746 in de Rooms Katholieke Kerk het Haantje,
getuigen zijn, Joannes Kloek en Elisabeth Seijsenop en
Joseph Ernst Kloek, gedoopt op 2 maart 1749 in de Rooms Katholieke Kerk de Mozes en Aäronkerk,
getuigen zijn, Josephus Plato en Willemijntjie Conradi en
Ferdinandus Kloek, gedoopt op 1 juli 1751 in de Rooms Katholieke Kerk, de Mozes en Aäronkerk,
getuige is, Sibilla Sijsenop.

Kloek - Vrijmoet (1748)   

Gerrit Jan Kloek en Henrica Vrijmoet trouwen op 22 november 1748 (ondertrouw) te Amsterdam.
Gerrit Jan Kloek is omstreeks 1719 geboren en
Henrica Vrijmoet is omstreeks 1724 geboren.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Barent Kloek, gedoopt op 5 maart 1750 in de Amstelkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1755 overleden,
getuigen, Hendrik Hermans en Elisabeth van den Welburg en
Sara Kloek, gedoopt op 7 december 1752 in de Amstelkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Hendrik Mangelman en Sara Mangelman.
Barent Kloek, gedoopt op 19 oktober 1755 in de Amstelkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Hendrik Vink en Barendina van Elder,

Henrica Vrijmoet, overlijdt op 8 april 1796 en wordt op 11 april 1796 op het Wester Kerkhof begraven.

Kloek - Kappel (1750)   

Harmen Kloek (weduwnaar van Helena van Dolte) en Anna Gertrudis Kappel trouwen op 9 januari 1750 (ondertrouw) te Amsterdam.
Harmen Kloek is omstreeks 1702 geboren en
Anna Gertrudis Kappel is omstreeks 1725 geboren.

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend.
Hermannus Kloek, gedoopt op 1 augustus 1751 in de Rooms Katholieke Kerk aan het Kuiperspad te Amsterdam en voor 1754 overleden,
getuige, Pieter Rokkers,
Joanna Kloek, gedoopt op 2 november 1752 in de Rooms Katholieke Kerk aan het Kuiperspad te Amsterdam en voor 1753 overleden,
getuigen, Christoffel Gilhuijsen en Joanna Block,
Joanna Kloek, gedoopt op 6 december 1753 in de Rooms Katholieke Kerk aan het Kuiperspad te Amsterdam,
getuige, Joanna Blok,
Hermannus Kloek, gedoopt op 26 november 1754 in de Rooms Katholieke Kerk het Maagdenhuis te Amsterdam,
getuige, Joanna Block,
Anna Maria Kloek, gedoopt op 26 december 1755 in de Rooms Katholieke Kerk het Maagdenhuis te Amsterdam,
getuigen, Hendrik Boesse en Joanna Block,
Henricus Kloek, gedoopt op 29 oktober 1757, in de Rooms Katholieke Kerk de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam en voor 1758 overleden,
getuigen, Henricus Kappel en Anna de Moor,
Henricus Kloek, gedoopt op 21 oktober 1758, in de Rooms Katholieke Kerk de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam
getuigen, Jan Soemer, Anna Moor, Dirck Kloek en Elisabeth Mijer,
Anna Kloek, gedoopt op 21 oktober 1758, in de Rooms Katholieke Kerk de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam en
getuigen, Jan Soemer, Anna Moor, Dirck Kloek en Elisabeth Mijer,
Elisabeth Kloeck, gedoopt op 13 oktober 1759 in de Rooms Katholieke Kerk de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam
getuigen, Dirck Kloeck en Elisabeth Cappel.

Weegerlijn - Kloek (1750)   

Jan Weegerlijn en Sibilla Kloek trouwen in 1750 te Amsterdam. Jan Weegerlijn is omstreeks 1726 geboren en
Sibilla Kloek is omstreeks 1731 geboren.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Johannes Weegerlijn, gedoopt op 11 oktober 1748 in de Westerkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
Willem Aarnout Weegerlijn, gedoopt op 1 september 1751 in de Zuiderkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Arnout van Reklinkhuijse en Cornelia de Bruijn.

Cloek - Croes (1756)

Barend Cloek, trouwt voor 1756 te Amsterdam, ondertrouw, met Elisabet Croes,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hennings - Cloek (1757)   

Barent Hennings en Magdalena Cloek trouwen in 1754 te Amsterdam.
Barent Hennings is omstreeks 1724 geboren en
Magdalena Cloek is omstreeks 1729 geboren.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Harmanus Johannis Hennings, gedoopt 21 december 1754 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Harmanus Cloek en Trijntje de Groot en
Willem Hennings, gedoopt 8 februari 1758 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Harmen Kloeck en Trijntje de Groot,

Magdalena Cloek overlijdt op 12 februari 1758 en wordt op 15 februari 1758 in de Nieuwe Luthersche Kerk begraven.

van der Ploeg - Cloek (1761)

Maria Cloek, trouwt op 8 mei 1761 te Amsterdam, ondertrouw, met Fedde van der Ploeg,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Cloek overlijdt op 15 april 1809 en wordt op 18 april 1809 op het Leidsche Kerkhof te Amsterdam begraven.

Cloek - Dikken (1763)

Arnoldus Cloek, trouwt op 16 september 1763 te Amsterdam, ondertrouw, met Willemina Dikken,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - Tweemsel (1766)   

Willem Kloek en Catharina Tweemsel, geven een kind aan in een Rooms Katholieke parochie.
Willem Kloek is omstreeks 1766 geboren en
Catharina Tweemsel is omstreeks 1771 geboren.

Catharina Kloek, gedoopt op 6 december 1797 in de Rooms Katholieke Kerk, de Posthoorn te Amsterdam,
getuigen, Jan Kwandt en Catharina Pietersz Boudt.

Bachman - Kloeke(1768)   

Roelofje Kloeke en Johannes Bachman, trouwen omstreeks 1768 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Geesie Bachman gedoopt op 3 juli 1768 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

de Vries - Kloek (1770)   

Johannes de Vries en Johanna Kloek trouwen in 1770 te Amsterdam.
Johannes de Vries is omstreeks 1740 geboren en
Johanna Kloek is omstreeks 1745 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Johannes de Vries, gedoopt op 21 juli 1771 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Hendrik de Bruijn en Christina Verwer.

Kloek - Spirinburgh (1771)   

Roelof Kloek en Bertruij Spirinburgh trouwen in 1771 te Amsterdam.
Roelof Kloek is omstreeks 1741 geboren en
Bertruij Spirinburgh is omstreeks 1746 geboren.

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend.
Lambertus Kloek, gedoopt op 1 maart 1772 in de Westerkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1773 overleden,
getuigen, Jacob Kloek en Toenia Spirinburgh,
Geertruij Kloek, gedoopt op 1 maart 1772 in de Westerkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1774 overleden,
getuigen, Jacob Kloek en Toenia Spirinburgh,
Lambertus Kloek, gedoopt op 21 november 1773 in de Westerkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1776 overleden,
getuigen, Jacob Kloek en Antonia Spirenburg,
Lambertus Kloek, gedoopt op 20 september 1776 in de Westerkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1776 overleden,
getuigen, Arij Spirinburgh en Tonia Spirinburgh,
Geertrui Kloek, gedoopt op 23 oktober 1774 in de Westerkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Arij Spirinburgh en Antonia Spirinburgh
Joost Cloek, gedoopt op 25 december 1778 in de Westerkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Arie Spirinburgh en Antonia Spirinburgh
Giesijn Kloek, gedoopt op 18 maart 1781 in de Westerkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1784 overleden,
getuigen, Jacob Kloek en Hendrikje Kort,
Geesijn Kloek, gedoopt op 20 juni 1784 in de Nieuwekerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jacob Kloek en Hendrekijn Kort,
Geijs Kloek, gedoopt op 10 januari 1788 in de Amstelkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jacob Kloek en Meitin Kloek en
Roelof Arie Kloek, gedoopt op 9 juni 1790 in de Zuiderkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Arij Spirijnburgh en Antonia Spirijnburgh.

Gelderman - Kloek (1780)   

Hendrik Gelderman en Alida Kloek trouwen op 21 april 1780 (ondertrouw) te Amsterdam.
Hendrik Gelderman is omstreeks 1750 geboren en
Alida Kloek is omstreeks 1755 geboren.

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Anna Maria Gelderman, gedoopt op 16 februari 1781 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente,
getuigen zijn Maggiel de Laeij en Hendrika Muelenkamp,
Jan Hindrig Gelderman, gedoopt op 14 september 1783 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente,
getuigen zijn Fredrik Stolte en Jannus de Reuter,
Johanna Gelderman, gedoopt op 30 juni 1786 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente,
getuigen zijn Evert Kloek en Tuaaij Kloek en
Jan Willem Gelderman, gedoopt op 21 augustus 1789, in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente
getuigen zijn Christoffel Geldermann en Anna Maruka.
Jacob Gelderman, gedoopt op 22 februari 1793, in de Nieuwezijdskapel van de Nederlandse Hervormde Gemeente
getuigen zijn Gerrit Harting en Alida Meulekamp.

Kloek - Knikkenberg (1783)   

Johan Melchior Kloek en Catharina Elisabeth Knikkenberg trouwen op 2 mei 1783 (ondertrouw) te Amsterdam.
Johan Melchior Kloek is omstreeks 1753 geboren en
Catharina Elisabeth Knikkenberg is omstreeks geboren 1758,

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Jan Barend Kloek, gedoopt op 6 april 1784 in de Evangelisch Lutherse gemeente te Amsterdam.

Op 7 januari 1794 wordt een kind van Johan Melchior Kloek op de Kinderbegraafplaats begraven.

Johan Melchior Kloek overlijdt op 20 september 1805 en wordt op 23 september 1805 in de Nieuwe Luthersche Kerk begraven.
Catharina Elisabeth Knikkenberg overlijdt op 8 februari 1807 en wordt op 12 februari 1807 in de Nieuwe Luthersche Kerk begraven.

Herfst - Kloek (1787)   

Hendrik Herfst en Anna Margaretha Kloek trouwen in 1787 te Amsterdam.
Hendrik Herfst is omstreeks 1757 geboren en
Anna Margaretha Kloek is omstreeks 1762 geboren.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Anna Maria Herfst, gedoopt op 13 mei 1788 in de Evangelisch Lutherse Gemeente,
getuigen zijn Sibbern Swaanwedel en Anna Maria Puls,
Wilhelmina Herfst, gedoopt op 22 november 1790 in de Evangelisch Lutherse Gemeente
getuigen zijn Lourens Simon Smit en Maria Elisabeth Harms,
Jan Hendrik Herfst, geboren op 10 januari 1793 en gedoopt op 14 januari 1793 in de Evangelisch Lutherse Gemeente,

Anna Margaretha Kloek overlijdt op 16 januari 1801 en wordt op 18 januari 1801 in de Noorderkerk begraven.

Beerman - Kloek (1789)   

Theodorus Beerman en Elizabeth Kloek, trouwen op 17 september 1789 (ondertrouw) te Amsterdam.
Theodorus Beerman is omstreeks 1758 geboren en
Elizabeth Kloek is omstreeks 1763 geboren.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Johannes Cornelis Beerman, gedoopt op 9 juni 1789 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Catharina Schuurman en Esdras Heinrich Mützenbecher,
Bernardus Hendricus Beerman, gedoopt op 4 september 1791 in de Rooms Katholieke Kerk, de Toren te Amsterdam,
getuigen, Bernardus Veldman en Elisabeth Schuurman,
Margaretha Maria Beerman, geboren op 13 januari 1798 en gedoopt op 15 januari 1798 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdamen
Elisabeth Beerman, gedoopt op 11 april 1802 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam.

Kloek - Tibi (1779)   

Joannes Kloek en Hillegonda Tibi trouwen op 16 april 1779 (ondertrouw) te Amsterdam.
Joannes Kloek is omstreeks 1754 geboren en
Hillegonda Tibi is omstreeks 1759 geboren.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Anna Maria Theresia Kloek, gedoopt op 11 mei 1790 in de Rooms Katholieke Kerk, de Papagaai te Amsterdam,
getuigen, Andries Minnegaal en Joanna Maria Bescamp en haar tweelingzus,
Margaretha Kloek, eveneens gedoopt op 11 mei 1790 in de Rooms Katholieke Kerk, de Papagaai te Amsterdam,
getuigen, Andries Minnegaal en Joanna Maria Bescamp,

Hillegonda Tibi, overlijdt op 8 april 1809 en wordt op 12 april 1809 op het St. Anthonis Kerkhof begraven.

van Grieken - Kloek (1792)   

Johannes van Grieken en Anna Elisabeth(Agnes) Kloek trouwen op 27 april 1792 (ondertrouw) te Amsterdam.
Johannes van Grieken is omstreeks 1762 geboren en
Anna Elisabeth Kloek is omstreeks 1767 geboren.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Wilhelmus van Grieken, gedoopt op 22 november 1792 in de Rooms Katholieke Kerk de Lely te Amsterdam,
getuigen zijn Willem van Grieken en Mietje van Veen,
Cornelius van Grieken, gedoopt op 8 februari 1794 in de Rooms Katholieke Kerk de Lely te Amsterdam,
getuigen zijn Willem van Grieken en Maria van Veen en
Henricus van Grieken, gedoopt op 14 maart 1796 in de Rooms Katholieke Kerk het Boompje te Amsterdam,
getuigen zijn Hendrik Heijers en Maria Hoorhuijsen.

Wergers - Kloek (1794)   

Wilhelmus Wergers en Engelbertha Kloek trouwen in 1794 te Amsterdam.
Wilhelmus Wergers is omstreeks 1764 geboren en
Engelbertha Kloek is omstreeks 1769 geboren.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Helena Wergers, gedoopt op 16 maart 1795 in de Rooms Katholieke Kerk de Toren te Amsterdam,
getuigen, Theodorus Kloek en Maria van Klooster,
Matje Wergers, geboren in 1798, overlijdt op 17 november 1860 te Spaarndam.

de Vries - Kloek (1799)   

Sipke de Vries en Petronella Kloek trouwen op 12 april 1799 (ondertrouw) te Amsterdam.
Sipke de Vries is omstreeks 1769 geboren en
Petronella Kloekis omstreeks 1774 geboren.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob de Vries, geboren op 23 maart 1800, gedoopt op 26 maart 1800 in de Zuiderkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jacob Frezie en Petronella de Vries,
Elisabeth de Vries, geboren op 30 juli 1801, gedoopt op 5 augustus in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1807 overleden,
getuigen, Gerrit de Vries en Sijtje de Vries,
Gerrit de Vries, geboren op 25 december 1803, gedoopt op 4 januari 1804 in de Zuiderkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Gerrit de Vries en Afie Meijer,
Petronella de Vries, geboren op 16 februari 1805, gedoopt op 6 maart 1805 in de Zuiderkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1809 overleden,
Pieter de Vries, geboren op 12 april 1806, gedoopt op 4 mei 1806 in de Zuiderkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
Eliesabeth de Vries, geboren op 19 juni 1807, gedoopt op 3 juli 1807 in de Westerkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Egiedieus de Vries en Jantsje Schoneveld,
Aeffie de Vries, geboren op 17 oktober 1808, gedoopt op 30 oktober 1808 in de Oudekerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
Petronella de Vries, geboren op 20 december 1809, gedoopt op 10 januari 1810 in de Noorderkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Egidius de Vries en Jansie Schoneveld,

Petronella Kloek, overlijdt op 1 januari 1810 en wordt op 5 januari 1810 in de Noorderkerk begraven.

Zedergreen Mulder - Kloek (1798)   

Petrus Zedergreen Mulder en Maria Elizabeth Kloek trouwen op 17 augustus 1798 (ondertrouw) te Amsterdam,
Petrus Zedergreen Mulder is omstreeks 1769 geboren en
Maria Elizabeth Kloek is omstreeks 1774 geboren.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.
Johannes Zedergreen Mulder, geboren op 21 december 1798, gedoopt op 2 januari 1799 in de Zuiderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Johannes Mulder en Maria Elisabeth Zoek,
Christina Maria Zedergreen Mulder, geboren op 22 mei 1800, gedoopt op 23 mei 1800 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Arnoldus Kloek en Johanna Maria Kloek,
Eldert Zedergreen Mulder, geboren op 31 oktober 1802, gedoopt op 5 november 1802 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Eldert Mulder en Anna Luers,
Maria Elisabeth Zedergreen Mulder, geboren op 9 november 1804, gedoopt op 14 november 1804 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Johannes Mulder, Chatrina Ruijsendaal en Petronella van Geel,
Anthonie Zedergreen Mulder, geboren op 14 maart 1807 en gedoopt op 22 maart 1807 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Johannes Mulder en Maria Elisabeth Zoek en
Cornelia Zedergreen Mulder, geboren op 29 januari 1809, gedoopt op 5 februari 1809 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Harmanus Kerkhoff en Cornelia Baarssches.

Fragmenten 1800>

Winkelaar - Kloek (1800)   

Josephus Winkelaar en Johanna Kloek trouwen in 1800 te Amsterdam.
Josephus Winkelaar is omstreeks 1770 geboren en
Johanna Kloek is omstreeks 1775 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Josephus Winkelaar, geboren op 23 januari 1801, gedoopt op 25 januari 1801 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jacobus Gelling en Johanna Brender.

Poeltuijn - Kloek (1802)   

Gerrit Poeltuijn, zoon van Joannes Poeltuijn en Elisabeth Roeson en Catharina Kloek trouwen 9 april 1802 (ondertrouw) te Amsterdam.
Gerrit Poeltuijn is omstreeks 1773 geboren en
Catharina Kloek is omstreeks 1778 geboren.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Johannes Poeltuijn, gedoopt op 4 mei 1804 in de Rooms Katholieke Kerk, de Pool
getuigen zijn, Dirk Poeltuijn en Elisabeth Rousouw.

Cloek - Schonewolf (1805)   

Joseph Cloek en Willemijntje Schonewolf trouwen in 1805 te Amsterdam,
Joseph Cloek is omstreeks 1775 geboren en
Willemijntje Schonewolf is omstreeks 1780 geboren.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Jantie Cloek, gedoopt op 4 mei 1806, in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Fredrick Jong en Lantie de Greef,
Johan Josef Cloeck, gedoopt op 17 juni 1807, in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
Geertruij Kloek, gedoopt op 18 maart 1810, in de Zuiderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Lambertus Kloek en Geertrui Kloek.

Kloek van Staveren - Rijfkogel (1826)   

Johan Melchior Kloek van Staveren en Suzanna Elisabeth Rijfkogel trouwen op 15 november 1826 te Amsterdam.
Johan Melchior Kloek van Staveren is op 9 december 1800 geboren en
Suzanna Elisabeth Rijfkogel is op 12 januari 1792 gedoopt in de Evangelisch Lutherse gemeente te Amsterdam als dochter van Ernst Rijfkogel en Petronella Onnekink,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ernestus van Staveren, geboren te Kaapstad
Jacob van Staveren, geboren te Kaapstad,

Het echtpaar emigreerde in 1827 naar Zuid Afrika,

Johan Melchior Kloek van Staveren hertrouwt op Op 17 oktober 1862 te Kaapstad met Petronella Johanna Steijtler, dochter van Johan George Steijtler en Helena Catharine van der Poll,

Johan Melchior Kloek van Staveren, predikant in Kaapstad, overlijdt op 27 maart 1865 te Kaapstad,
Suzanna Elisabeth Rijfkogel overlijdt op 3 december 1858 te Kaapstad,Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 16 januari 2017)
proclaimer