Stichtingsakte van de Vicarie St.Nicolaes te Duiven, 14 april 1423


Transcriptie door W.Zondervan, archivaris bij het Streekarchivaat de Liemers en Doesburg

Wij Gadert Cloeck, Henrick Schock ende Egbert Schock, ghebruedere Johan Cloeck, Gijsbert Schock, Evert Schock, Gosen Mumme ende Willem Holl, wonende inden kirspel van Dueven under den stichte van Utrecht doen kenlick allen luden dat wij met onsen vrien wil ende voerbedachter berade inden namen ons lieven heren Jhesu Christi Marien sinne weerder moeder ende alre heligen um die ewige selicheit vor uns ende der ghenre zielen daer wy af comen syn ende van ons comen siin ende mogen ende voert alre ghenger zielen ende om den dienst Gades te vermeeren ende sunderlingh an ghemeijn orbair des kirspels van Duven. Een altaer in der kirken van Duven geheiten Sunte Niclaes altaer ingen hebben to begueden ende te stedigen als to den selver altaer een ewige vicarij ende gheystlick leen te maken vor enen priester die gades dienst so hier na bescreven steet schuldich sal wesen doen bekenne wij avermids desen apenen brieve onder onse segelen vor ons onse erven ende na comelingen dat wy tot den altaer witlick ende wal gegeven hebben ende om noch meerre vestinisse als wy dat beste doen sullen ende mogen vry ende ledich uyt onser hant noch geven ten ewigen dagen erffnisse renten ende guede hier na bescreven na in haltnisse onser inderre besegelder brieve op ghemaket welker kopien hier na volget van woerden tot woerden en spreket aldus.
Ick Derick Momme van Kelle droiss in Liemersch van wegen des hogebaren vorsten myns lieven ghenedigen heren Adophs hertogen van Cleve inde greve van der Merke tuge apenbaer in desen apenen brieve dat vor my daer ick sat to gerichte to Duven inde vor schepen aldaer die hier na bescreven staen ghecomen sijn Gadert Cloeck Gosen Mumme Geryt Mumme gebrueder ende ander guede lude die hier noch na bescreven staen ende bekenden sementlike in desen apenen brieve vor oen ende vor oer erven dat sie ende ghemaket in die ere Gades ende des gueden Sunter Claes een altaer to Duven in die kirke daer sie begavet ende gerentet hebben den priester die dat verwaeren sal ende Gades dienst alduskersic manieren als hier na gescreven staet:
Ten iersten so bekande Gadert Cloeck vor oen ende vor sijne erven dat hie schuldich were van gerechter waerre schult op dit altaer alle jaer up sunt Peters dach ad cathedram ses gueder aelder schilde alsulcker schilde als die heer van den lande vor pacht schilde duet boven die dese verwaerre des altaers sal heffen ende boren van ennen stucke lands is geheiten een merslach gelegen inden kirspel van Duven tusschen lands mijns lieven ghenedigen heren van Cleve an die ene side ende Spaens erfgenoten van Rewin andie ander side welke schilde dese Gadert Cloeck of siin erven mogen loisen ende weder copen up den sunte Peters dach ad cathedram alle jaere mit hondert ende tsestich guede aelden guldenen guet van golde en recht van gewichte van munten des keysers van Romen of des koninges van Vrackricke of oer geweerde an anderen gueden geliken paymente daer voer genge ende geve up losse of der betalinge. Voert so bekande Gosen Mumme vor oen ende vor siin erven dat hie schuldich were van gerechter waerre schult up dit altaer vijf ende twintich guede aelder guldene schilde elc schild den anderen schilde ghelike, gelike guet als vors staen vor welke schilde Gosen of syne erven alle jaer solden betalen up den sunte Peters dach enen aelden schilt den schilde guet als is ende der die verwaerre dit altaers sal heffen ende boren van der renten ende jaerschaven uyt al synen guede dat hie hevet in Liemersche ende mach den genen die siins guets gebruken dat aele jaere af manen ende af peynden as pacht thent der tijt to dat Gosen Mumme betaelden of syne erven up den vors sunte Peters dach toe behoef des altaers vors al alsulcke vijf ende twintich aelde schilde als vors staet. Voirts so bekande Gert Momme Gosens brueder Henrick Mommen soen vor oen ende vor synen erven dat hie oeck schuldich were van gerechter waere schult up dit altaer vijf ende tsoventich guede aelde guldener schilde den schilden sic elek schilt den anderen gelike die vors staen vor welke vorschr. schilde die verwarre des altaers sal heffin ende boren alle jaer up den sunte Peters dach ad cathedram drie aelde jaerlixscher renten elc schilt den anderen schilden gelike guet als vors staen op also voel daer die heer van den lande in Liemersche voer pacht schilde doet boren ende men mach die manen ende peijnden als pacht mit enen dagelixschen gerichtsbade uyt allen guede rede ende onrede so woe inde waer up wat stede of in wat lande Gheryd dat hevet lant ter tijt toe ende also lange dat Gerijt of syne erven alle jaere up sunte Peters dach ad cathedram als die tenthen verschenen syn geven inde betalen den verwaerer des altaers toe behoef des altaers alsulcke vijf ende tsoventich aelde schilde als staen.
Voert so hebben Gadert Cloeck Gosen ende Gerijd Momme gebrueder dese schilde jaerlix rente uyt desen guede in allen manieren als steet voir op gedragen toe behoef des altaers ende daer op vertaegen mit halme mit gichtigen monde als die schepene wysden dat sie mit ordel ende mit rechte doen solden soe dat schepen wysden vor recht. So dat dese Gadert Cloeck Gosen ende Geryd Momme gebrueder jaerlix renten in der manieren als steet intrechtiget syn ende verwaerre des heligen altaers to behoef des altaers daer weder an gherechtiget is erflick ende ewelik ten ewige dagen.
Voert so is gekemen Henrick Scocke ende Lye siin echte wijf mit oren echten man ende gekarene momber die als voer mit ordel ende mit rechte gegeven Egbert Schoke voer oer erven dat sie hedden gegeven to Duven op dat altaer to behoeff des heligen ende Dirck Reyners soen an lanct daer toe up oen altaer vry eigene elck margen gelegen is in enen stuck ende dat ene stuck is gheheiten ....................gelegen achter der kirken to Duven tusschen lande Johan Cloicken an die ene side ende lande Henricks van Lengel an die ander side. Dat ander stuck is oeck gelegen in den selven kirspel van Duven tusschen lande Gadert Cloicken an die ene side ende Henrick van Lengel an de ander side.
Voert so is gecomen vor dit selve gerichte Evert Schocke ende Hilgard siin echte wijff mit oren man ende gebarenen mombair die als daer mit ordel inde mit rechte gegeven wart ende bekanden sementlike vor oen ende voer oer erven dat sy gegeven hebben up dit altaer in de ere Gades inde des gueden sunter Claus enen schilt jaerlix erflicker renten den schilden gelike guet die vors staen ende die verwaerre dis altaers toe behoef dis altaers alle jaer up sunte Peters dach ad cathedram salx heffen ende boren ende uyt peynden als pacht of des noet were uijt enen stucke lands gelegen inden kirspel van Duven is geheiten een hoge Welvelds slach tusschen landen Gosen Mummen up die ene side ende Henrick van Lengel op die ander side. Voertmeer so is gecomen Wilhelm Holl ende heeft bekant mit synen vryen willen vor oen ende vor siin erven dat hie heeft gegeven up dit altaer erflicker renten erflicke to dueren inde to waren jaerlix enen aelden schilt alsucken schilden gelike guet als vor staen welcken schilt men al up sunte Peters dach ad Cathedram sal heffen ende boren uyt enen stucke lands geleen inden kirspel van Duven inde is geheit die Gheir gelegen tusschen lande Joncker Walravens van Moerse an die ene side ende Henrick Schocken ende Gosen Mummen an die ander side. Voertsz hebben Henrick Schock ende Lye siin echte wijf mit oren gekaren mombair vors ind Egbert Schocke Hendricks broeder vors unde Evert Schocke inde Hilgard siin echte wijf mit oren echten man ende gekaren mombair die oer als daer mit ordel ende mit rechten gegeven wart, dit land erven inde guet ende dese erflike renten voer oen ende voer oer erven voir upghedragen to behoef des hilligen altaers ende na daer up vertegen mit halme ind mit gichtigen monde als die schepenen wijsden dat sy mit ordel ende mit rechte doen solden. Doe dat gheschiet was wijsden die schepene voir recht dat dese Hendrick Schocke, Lije siin echte wijf unde Egbert syn brueder Evert Schocke unde Hilgart siin echte wijf soe sijn ende guede ende jaerlix renten an gelde als steet uyt desen guede daer voer frerflicke ende ewelicke ende alle voegen ten ewigen dagen en daer ghienre hande recht ansprake noch seggen mee en hebben noch en behaelden gheenreleye wijs mer dat is ind soe sal wesenne vaste ende stede ten ewigen dagen erflicke ende ewelicke ende ommermeer dis altaers.

einde tekst