Memorie Adriaen Pieterszoon Raap (echtgenoot van Maria Claesdochter Cloeck)

Transcriptie: Henk Raap en Leo Wensveen


Register of Memoires van Myn geslagt, Geboorten en andere notable dingen, my in myn leven wedervaren
Adriaen Pietersz. Raap van Vlaardingen.

In de Jaare 1556 sondags voor Sainte Catarina ben ik Gebooren binnen Vlaerdingen, oudste stadt in Holland.
En deselven is ontslapen in den Jaare ons Heeren Jesu Christi 1647 den 12 April.

In den Jaare 1557 op St. Matthys Dag stierf myn vader Pieter Lenaertsz binnen Vlaerdingen. In 't 24 Jaar syns ouderdoms. Was een soon van Lenaert Pietersz den oude alzogenaamt In Huwelyk geweest met myn Moeder omtrent een Jaar.

Anno 1575 Ben ik gereyst van Rotterdam naar Habel de Grace om aldaar te Woonen Alwaar ik omtrent 5/4 Jaars gewoont hebbe en door 't overlyden van Myn Moeder daarna Weder tot Rotterdam gekomen.

Anno 1576 In February sterft myn Moeder Grietjen Jansz, binnen Rotterdam Woonagtig door oorsake van den oorlog, Vlaerdingen verlaten hebbende.

Anno 1576 Ben ik gereyst naar Portugal en voort na Spagnen om het land te besien en de Spaanse Spraak te Leeren ende ben ik in 't einde van 't Jaar 1578 van Madryt te Voet weder hier in 't Land gekomen.

Anno 1578 den laasten Maey ben ik gegaen te Voedt uyt Madryt naar Neerlant.
		Van Madryt tot Alavendo syn 3 Mylen
		Alavendo tot St Augustyn syn 3 Mylen
		St Augustyn tot Banatara syn 7 Mylen
		Banatara tot Bofattillas syn 7 Mylen
		Boffat: tot Aranduere syn 7 Mylen
		Arand. tot Gilhormo syn 8 Mylen
		Gilhormo tot Burgos syn 7 Mylen

		Komt van Madryt tot Burgos 42 Mylen

		Van Burgos tot Villa Santo syn 7 Mylen
		Villa Santo tot Mirando syn 9 Mylen
		Mirando tot Victona syn 5 Mylen
		Vict: tot den Berg St Adriaen syn 6 Mylen
		den Berg St Adriaen tot Overon syn 2 Mylen
		Van over den Berg tot Arnaaysyn 6 Mylen
		Arnaay tot Port St Maria syn 4 Mylen

		Komt van Burgos tot Port St Maria 39 Mylen

		Van Port St Maria tot St Jandelin in Vrancke syn 2 Mylen
		St Jandelin tot Bayonne	syn 3 Mylen
		Van Bayonne tot Bordeaux over de Heide syn 31 Mylen
		van Bordeaux tot Bley syn 7 Mylen
		Van Bley tot Port a Port syn 11 Mylen
		Port a Port tot Santis syn 4 Mylen
		Santis tot St J. de dangollier syn 5 Mylen
		St J. d'Ange: tot Rochelle syn 10 Mylen
		Rochelle tot Ament syn 10 Mylen
		Ament tot Nisant syn 9 Mylen
		Nisant tot Portiers syn	5 Mylen
		Komt van Port St Maria tot Poitiers syn	97 Mylen
		Van Poitiers tot Sachellaen syn	7 Mylen
		Sachell. tot Port Pinto	syn 4 Mylen
		Port a Pinto tot Manten	syn 4 Mylen
		Manten tot Blees syn 6 Mylen
		Blees tot Amborse syn 2 Mylen
		Amborse tot Bleese syn 10 Mylen
		Bleese tot Orlians syn 17 Mylen
		Orlians tot Paris syn 34 Mylen
		Komt van Poitiers tot Paris syn	84 Mylen
		Van Parys tot St Denis syn 2 Mylen
		S Denis tot Roermont syn 12 Mylen
		Roermont tot Amient syn	14 Mylen
		Amient tot Atrecht syn 10 Mylen
		Atrecht tot Ryssel syn 6 Mylen
		Ryssel tot Gent	syn 12 Mylen
		Ghent tot Antwerpen syn	10 Mylen
		Antwerpen tot Rotterdam	syn 22 Mylen
		Komt van Parys tot Rotterdam syn 88 Mylen
		Van Madryt tot Burgos syn 42 Mylen
		Burgos tot Port St Maria syn 39 Mylen
		Port St Maria tot Portiers syn 97 Mylen
		Portiers tot Paris syn 84 Mylen
		Paris tot Rotterdam syn 88 Mylen
		
Mylen te Samen Van Madryt tot Rotterdam 350 Mylen

Anno 1578 den 11 December ben ik gekomen binnen Amsterdam ten Huyze van Jan Claesz Cloeck om hem te dienen in de Coopmanschap den tyd van 2 Jaaren mits betalende voor myn Kostgeld, Twintig Pond Vlaams in 't Jaar.

In den Jaare 1580 op den 11 December hebbe ik getrouwt Maria Claes dogter in 't 25 Jaar na myn geboorte te weeten oud zynde 24 Jaar en omtrent 1 1/2 Maand Myn Huysvrouw was oud 27 Jaaren 2 Maanden omtrent. Godt gunne my met haar een lanck godtzalig leven. Amen.

Anno 1581 op den 28 November s'middags ten 11 1/2 uren is myn gebooren myn Eerst gebooren Soon Pieter Adriaansz Raap. Godt wil hem in deugden sparen.

In den Jaare 1666 den 1 Maart is gestorven Pieter Adz Raap oud 84 Jaaren 3 Maanden.

In 't Jaar 1583 s'Avonds tussen 8 en 8 1/2 uuren is my geboren myn Tweede zoon Floris Adriaansz den 17 November. Godt voede hem de Deugden.

In den Jaar 1656 den 11 October stierf Floris Adriaensz Voorn[oem]t.

Anno 1585 op den 13 December is my Gebooren myn Darden Zoon, Willem Adriaansz s'Avonds 1/4 voor 7 uuren. Godt geeve hem Veel Vreede op Aarde.

Anno 1646 op den 7 February tussen 10 en 11 uuren is deeze myn Soon in de Heere gerust. Godt geeve hem uyt genade het Eeuwig Leven. Amen.

Anno 1587 den 15 December s'Avonds quartier voor 9 uuren is my Gebooren myn Vierden Zoon Jan Adriaansz. Godt gunne hem een saligen uytgank. Deeze is gestorven den 26 May Anno 1589.

Anno 1590 In April zyn wy gescheiden met onze Wooning uyt 't Huys s' Hertogenbos ende gekomen in 't Huys de Raap. Godt verleene ons daar in Saligheid en Welvaren. Amen.
Anno 1616 den 28 April gescheiden uyt het huys de Raap ende gekomen metter Woon op de Lely graft in 't Huys van Willem Huibertzen.

Anno 1591 den 7 January, weezende Koppertjes Maandag s'Morgens ten 7 1/2 uuren is my geboren myn Eerste Dochter ende Vyfde geboorte. Anneken Adriaansz. de Heere Wil haar bewaren voor alle quaat gestorven 17 February 1675

Anno 1595 den 12 Maart gekogt twee graven in de Kerk van de Heeren Willem Jansz Byaart en zyn confraters, leggende by de Ooster uytganck voor de Somma van 9 gulden Zamen.

Anno 1593 Gekoozen tot Serjant van t Vaandel Schutters van deeze Wyck.
Anno 1599 tot Luitenant.
Anno 1601 tot Capiteyn van 't selve Vaendel.
Anno 1612 is gevallen enige Veranderingen In de Vaandels van de Schuttery sulks dat van 13 Vaandels 18 zyn gemaakt ende ben ik gebleven Capitein en myn Soon Pieter Adriaensz is gemaakt Luitenant van 't Vaandel.
Anno 1616 in May het Vaandel en capiteinschap verlaten door myn verhuisenis.
Anno 1617 den 29 May ben ik met generaale stemmen wedergekozen capitein over een Vaandel Schutters op te regten in den Nieuwe Stad. den 2 October voorsz het Nieuwe Vaandel ofte compagnie gemonstert.
Anno 1625 den 15 Augustus hebbe ik myn Capiteinschap verlaten als zynde veel booven myn Jaaren.

Anno 1599 by de Heeren Burgermeesters deeze stede gestelt Regent van 't Spinhuys.
Anno 1601 den 11 Juny deeze dienst verlaten.
Anno 1601 op den 14 Juny by de Heeren Burger Meesteren verkozen tot commissaris van den Assurantie Kamer deezer Steede, deeze dienst gecontinueert gestadelik tot den 1 February Anno 1612.

Anno 1607 den 7 January is getrouwt voor de Eerste maal Myn Soon Floris Adriaansz met Wyntje Jacobsz Hoingh Anno 16 den is gestorven Wyntje Jacobsz Hoingh. Godt zy haar genadig en ons als wy navolgen.

Anno 1612 den 28 January by gemeene Stemmen gekozen tot Raad ofte Stede Vroedschap deeze Stede. Hem ten selve Dage mede gekozen Een van de Veertienen Waar uyt gekozen worden Seven, by den Prince van 't Land, ofte zyne Stadhouder.

Anno 1612 den 2 February gedaan den Eed als Scheepen deezer Stede om het aanstaande Jaar te dienen. Confraters Pieter Hasselaar, president; Dirk de Vlaming, vice; Joris Jorisz; Laurens Jansz Spiegel; Roetert Ernst; Jacob Poppen; Jacob van Neck; Adriaen Pietersz Raap; Fredrik de Vry.

Anno 1612 den 25 November is getrouwt myn eenige dochter Anneken Adriaansz met Jan Jansz Verwout de Soon van Jan Gysbertsz Hopkoper Woonende op de nieuwe Melkmarkt in de goude Hoppesack. Godt verleene haar een lank vreedzaam leven tot Zaligheid. Amen Anno 1619 op den 18 July is gestorven myn behuwde zoon Jan Jansz Verwout.

Anno 1613 den 14 February ben ik by de Heeren Burgermeesteren verkozen tot Excysmeester deezer Stede om te dienen dit aanstaande Jaar ende op heden gedaan den behoorlyke Eed. Confraters Jan de Bischop; Pieter Overlander; Jan Cornelis Geelvinck; Jan Witzen; Adriaen Pietersz Raap.

Anno 1614 ben ik by de gemeene stemmen van de 36 Raaden gekoozen een van 14, den 2 February gedaan den Eed als Schepen om dit aanstaande Jaar te dienen. Confraters Jacob Gerritsz Hoeng pres; Dr. Jan ten Grotenhuys vice; Harmen van de Poll; Dirk de Vlaming; Pieter Ernst; Jacob Backer; Jan Gysbertsz; Adriaen Pietersz Raap; Anthony Oetgens.

Anno 1614 op den 10 February omtrent 2 1/2 uuren is in den Heere ontslapen myn Lieve Huysvrouw Maria Claas Cloecken en hebbe wy tezamen in den echten staat geweest 23 Jaren 2 Maanden min 1 dag. Godt geven haar uyt genade het Eeuwig Leven. Amen

Anno 1615 den 7 February ben ik by de Heeren Burger Meesteren gekozen tot Excysmeester van den grooten Excys deezer steede ende gedaan den gewoonlyke Eed. Confraters Adriaan Pietersz Raap; Pieter Overlander; Jan Witzen; Cornelis de Vry; Pieter Tonis Schellinger. den 13 May 1615 is het salaris van de Excys Meester by de Heeren Burgermeesteren verhoogt van f 300 op f 500 jaarlyks
Anno 1616 gecontinueert
17 idem
18 idem
19 idem
20 deeze dienst verlaten.

Anno 1616 den 25 Maart ben ik van de Heeren Burger Meesteren gekozen tot Overman van de Handboogs doelen. Confraters Pieter de Vlaming; Jan Gysbertsz; Jan Witzen; Adriaen Pietersz Raap.

Anno 1616 den 28 Augustus is getrouwt myn soon Willem Adriaansz met Elizabeth Absalons eenige dochter van Geertruyd Jacobsz Huisvrouw van Jan Jansz Van Hoorn Fabrijksmeester in deezer stede. Godt gunne haar een lanck vreedsaam en Godsalig Leven met malkanderen hierop aarde.
Anno 1628 op den 14 Juny is gestorven Elizabeth Absalons, myn behuwde dochter. godt gunne haar uyt genade het eeuwig leven.

Anno 1618 den 28 January ben ik weder by de Heeren 36 Raden gekozen tot 14. 1619 ben ik weder gekozen tot 14.
1620 ben ik weder gekozen tot 14. den 2 February myn Eed gedaan als schepen.
Confraters Jan ten Grootenhuis; Jan de Wit; Joris Jorisz; Pieter Arentsz; Abram Boom; Adriaen Pieters Raap; Jacob Jacobsz Hinlopen; Claas Jacobsz Harmens; Adriaen Psz Verburch

Anno 1619 getimmerd een nieuw huys op de Zuydzyde van de Leliegragt om voor my in te woonen. Godt laate het my met Lief besitten. Anno 1619 den 15 October ben ik gekomen in myn nieuw geboude huys de Raap op de Leligragt. Godt gunne my daar een lanck godzalig leven.

Anno 1621 den 9 February door last van de Heeren Burger Meesteren geweest na den Hagen en aldaar van de gecommitteerden Raden last ontfangen om te gaan na Alkmaar als commissaris van de Cpenning 't selven in 5 Weeken volbragt en den 13 Maart myne Besoignes aan de gecommitteerde in den Hage. Confrater de Heere Comt Antwerpen van der Gende.

Anno 1621 den 15 February op heden ben ik by Mr'n Heeren van de Ge- rechten gekozen tot commissaris van de Bank in myn absentie, alsoo ik in commissie uit was. Confraters Dominicus van Heemskerk; Cornelis de Vry; Cornelis Broke deeze dienst bekleet 7 Maanden. Anno 1621 in February gekozen by de Kerkenraad tot ouderling van de gereformeerde Kerken binne deeze Stede en der 28 Maart gedaan myn eerste comparities, door dien ik een tyd lanck van huys hebbe geweest van Stadswegen. god gunne my zyn genade van deeze dienst vrugtbaarlyk te bedienen.

Anno 1621 den 29 Juny Alzo de Heer Burger Meester Jacob Boelensz op den 3 dezer is gestorven, is opheden by de meeste stemmen, in zyn plaats tot Burgermeester gekozen de heer Jacob Poppen In deze Electie heb ik gehad 9 stemmen om Burgermeester te worden Anno 1621 den 2 september gekozen by de Vroedschap tot Raad ter Admiralityd binne deeze stede, den gedaan den Eed aan myn Heeren de Staten Generael in den Hage den 14 gedaan myn eerste comparitie in de Vergadering te Amsterdam. Anno 1625 den 15 February deeze dienst geeindigt.

Anno 1623 den 13 Augustus is voor de Tweede maal getrouwt myn Dochter Anneken Adriaansz met Cornelis Ysbrandsz de zoone van Ysbrand Willemsz de Heere wil dit Huwelyk zegenen. Amen. Anno 1652 den 28 November is Cornelis Ysbrandsz Kieft overleden. Anno 1675 den 17 February is Anneken Adriaansz Raap overleden. in de Wester Kerk na de Middag subyt onder de Predicatie.

Anno 1625 den 28 January ben ik by de Heeren 36 Raaden als 14 den 2 February gedaan den Eed als scheepen deezen stede om aan staande Jaar te dienen. Confraters Govert Dirks; Jan Ghisbertsz; Adriaen Pietersz Raap; Andries Broke; Jacob Jacobsz Hinlopen; Warnar van Bassen; Albert Coenraedsz; Ernst Pietersz; Adriaan Cromhout.

Anno 1625 den 11 April gesteld als commissaris by de gecommitteerde Raden van Holland tot de Tauxatie van de 200 penning in den Hage enten plattelande daaronder sorteerende den 26 May deeze commissie volbragt. Anno 1626 den 2 February gemaakt President van Schepenen Banck. Confraters Adriaen Pietersz Raap; Jacob Jacobsz Hinlopen; Dr. Volkert Overlander; Jacob Backer; Hendrik Hudde; Jacob Reael; Dr. Gerrit Schaep; Pieter Hasselaar; Dr. Pieter Opmeer.

Anno 1628 den 22 January gestelt by de Heeren Burger Meesteren als commissaris op t redres van de Verpondingen binnen deeze stede en de dorpen daaronder behoorenden en hebbe op heden Eed gedaan Confrater Simon de Ryck. Anno 1628 den 4 February ben ik by de Heeren Burger Meesteren en 36 Raden gekoozen, omme van deeze stede wegen te gaan in de Admiralityd van Noord-Holland.
Anno 1628 gedaan myn eerste sessie int collegue tot Hoorn en gecontinueerd van Anno 1629 tot 1639 en den 1 July deeze dienst verlaten.

Anno 1628 Gecommitteerd by zyn Excellentie den Prince van Orange om nevens de Heeren Abraham Hoorn en Jan Symonsz Blaau ten dienste van den Lande te kopen en toe te rusten zeker quantitydt schepen, den 15 dito hebben wy deeze commissie beginnen in het werk te stellen, de koop en toerustinge van deze schepen zyn geweest 20 in het getal, en zyn gebracht agter Wieringen.
den 21 Augustus 1629 zyn deeze schepen uyt Texel gezeyld.
den 17 July 1632 hier van in den Hage gedaan Reekening en Eeligue(?) als blijkt quittantie.

Anno 1629 den 7 Augustus op heden is getrouwt Anneken Floris met Cornelis Pietersz Apothecar tot Gorcum. god geve haar een vreedzaam en lank leven met malkanderen. Cornelis Pietersz is overleden den 13 Maart Anno 1647. Anno 1631 op heden is myne dienst als Raad ter Admiralityd int Noorder quartier by de Heeren Burgermeesteren en 36 Raaden voor den tyd van 3 Jaaren gecontinueerd. Na den 19 July toekomenden den 19 dito is my dit bovenschrevene by den Heeren Burgermeesteren aangesegt, godt geven my syn segen.

Anno 1631 den 8 July op heden is getrouwt voor de tweedemaal myn soon Willem Adriaansz Raap met Maria Dugardyn, weduwe Willem Jaques Rombouts godt geve haar tezamen een lank vreedsaam leven. Amen. Maria Dugardyn stierf den 23 September 1652. Anno 1631 op heden is getrouwt Marytje Floris met Johan van Suillen, Woonende byde te Utrecht. godt verleene haar tezamen vrede hier tydelyk ende hier na Eeuwiglyk. Amen.
Anno 1646 op heden is in den Heere ontslapen myn zoon Willem Adriaansz Raap. godt verleene hem uyt genade 't eeuwig leven. Amen.

Anno 1640 den 21 February is getrouwt Maria Jans Verwout met Pieter Becker. de Heere geven haar zynen genadige zegen. Pieter Becker is gestorven 1 July A 1654. Marytje Jans Verwout is gestorven den 11 July Anno 1655. Anno 1643 den 30 Augustus is voor de derde maal getrouwt myn soon Floris Adriaansz met Styntje Willemsz jonge dogter van Edam. En alzo dit huwelyk zeer ongelyk is van goedt en gaaven godt geven dat ze zaame wel mooete varen. Styntje Willems is overleden den 15 Nov. 1647. Floris Adriaansz Raap is overleden, 11 Octob[bri]s 1656.

Anno 1643 den 22 November
De Jaaren mynes Levens al
Syn nu geworden in 't getal
Seeven en Tachtig Jaaren
Met groote gesondheyd welvaaren
Eens getrouwt, en ook niet meer
Vyff kindren geteeld, gedankt de Heer
Verscheide Officien intgetal
Heb ik bediend groot en smal
Myn god en Vader hier beneven
Uyt genaden geeft my het Eeuwig Leven

Anno 1644 den 8 July is myn zoon Pieter Adriaansz by de Heeren Collonellen Capiteynen en Krygsraad gekoozen Capiteyn over 't Vaendel Schutters daar hy langen tydt Luytenant van heeft geweest.

Anno 1646 den 7 February op heden is in den Heere ontslaapen en gestorven myn soon Willem Adriaansz Raap. de Heere geeve hem uyt genade 't Eeuwig Leven. Amen.


Einde TekstDe volledige Raap geschiedenis op:
Raap Genealogie