Jaergetij van Stephan Klocken in de kerk van Groessen(Jaartal niet bekend).


Stephan Klock ende syn huijsvrouw hebben onser kercken gegeven anderhalven alden schilts 's jaers gelijck de Heer van den landen jaerlijcx doet beuren van pacht uijt een stuck lants gelegen op der hooger Aelborrigh, schietende met den eenen eijnde op de Beemsdijck ende met den eenen sijdt langs die Laerstraete. Hiervoor sullen die kerckmeesters jaerlicx laten halden haer Jaergetij met vigilie en Missen singen; daervan sij den pastor sullen geven alle jaer 't presentie derden halven rader witpenninck ende den coster 1; ende die kerckmeesters sullen ook laeten backen een malder weijts, daervan sij priesters-weggen sullen laten backen, ende voor voor den ermen; wellecoer weggen men op dat Jaergetij geven sal den prieseteren en den ermen. Item hiertoe sullen de kerckmeesters den pastor in der tijt noch geven alle jaer vier rader witpenninck daertoe die pastor haere geheugenisse sal halden op den predickstoel des Sondaeghs als sullicx gewoonlicke is.

einde tekst.