NotariŽle Akten Cornelis Cloeck (1659-1682)

22 februari 1659,
Mr. Cornelis Cloeck, Schuldbrief van voorgaande koop, groot 20.600 gulden. Geroijeerd 12 oktober 1667

Mr. Cornelis Cloeck, advocaat te Amsterdam, man en voogd van Johanna van der Hoeve, verkoopt aan Adrijaen Schoonhoven, notaris te Gouda, een hofstede met landerijen, huis, berg, schuur en bepoting, groot 24 morgen, in gebruik bij Willem Pietersz van Staveren, hiervan 8 morgen gelegen in Zwammerdam waarin het huis staat, strekkend van de Lage Rijndijk tot aan het volgende perceel liggend onder Alphen, belend ten oosten van het huis en erf van Aert Pietersen van Staveren en dan de boomgaard van Gartgjen Bruijnen en het land, dat toebehoorde aan de kinderen van Arije Sijmonsz Plemper en ten westen Jonker Cornelis Bam, heer van de Meije en de heerlijkheid De Hooff; nog ruim 8 morgen land onder Alphen, strekkend van de Dammekade, ten westen de voornoemde Bam; nog 7 1/2 morgen land onder Aarlanderveen, strekkend uit de Rijn tot aan de Wetering, belend ten oosten Arije Stiverelis, kaaskoper en ten westen aan de dijk de kinderen van Cornelis Dirck Grietges en Jan Cornelisz Capijtani.


20 mei 1682,
Pieter Arrijensz Musceput, getrouwd met Theuntje Dircksdr van der Heijden, Arrij Claessen, getrouwd met Annetje Dircksdr van der Heijden, Pieter Musceput als voogd, Cornelis Louwerisz Lockhorst als toeziend voogd over Jannetjen en Harmen Dirks van der Heijden, allen als kinderen van Dirck Harmensz van der Heijden en Annetje Roelendr van der Tholl, echtelieden en overleden te Zwammerdam, verkopen aan Cornelis Cloeck, president schepen en raad, bewindhebber van de VOC kamer Amsterdam, als voogd over de nagelaten kinderen van Aernout Hooft, 4 morgen land op de zuidzijde van de Dronen onder Bodegraven, strekkend van de Buitendijk tot in de Mientsloot, belend ten zuiden en noorden de erfgenamen van Jan Sijmonsz Plemper en een sniepje land beplant met elshout tussen de Oud Bodegraafsedijk en de Binnendijk, belend ten noorden en zuiden de erfgenamen van Jan Sijmonsz Plemper. Koopsom 2000 gulden.


20 mei 1682,
type akte: transport.
Locatie: Zuidzijderpolder, Dronen.
Transportant: erven Dirck van der Heijden en Annitje van Thol te Zwammerdam
Acceptant: Cornelis Cloeck te Amsterdam
Object: 4 m land met een klein sniepje met elzen
Belendingen: (a) erven Jan Sijmonsz Plemper (n) (b) erven Jan Sijmonsz Plemper (z) (c) de halve sloot (o en w) (d) de Nieuwsloot (w en o)
Koopsom: 2000
annotatie: erfgenamen zijn Pieter Ariensz Muskeput, getrouwd met Teuntje Dircxz van der Heijden, Arij Claesse van Leeuwen, getrouwd met Annitje cxz van der Heijden, Jannitje Dircxz van der Heijden en Hermen Dircxz van der Heijden.


einde tekst